9. Særligt om Færøerne og Grønland | Lovkvalitet

Der gælder en række særlige retningslinjer for udarbejdelse af administrative forskrifter for Færøerne og Grønland, navnlig for kongelige anordninger, der sætter love i kraft. Disse særlige retningslinjer, der er beskrevet nærmere i det følgende, supplerer de almindelige retningslinjer for udarbejdelse af administrative forskrifter og skal læses i sammenhæng hermed.

Der gælder herudover særlige regler og retningslinjer for, hvordan sager vedrørende Færøerne og Grønland skal behandles, herunder for inddragelse af de færøske og grønlandske myndigheder i forbindelse med udstedelse af administrative forskrifter for Færøerne og Grønland. Disse regler og retningslinjer er nærmere beskrevet i Statsministeriets vejledning nr. 59 af 2. juli 2012 om ministeriers behandling af sager vedrørende Færøerne og vejledning nr. 58 af 2. juli 2012 om ministeriers behandling af sager vedrørende Grønland. Vejledningerne indeholder også beskrivelser af den færøske hjemmestyreordning og den grønlandske selvstyreordning. Der henvises derfor generelt til disse vejledninger:

Færøerne: https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2012/59.

Grønland: https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2012/58.

Det bemærkes, at de særlige retningslinjer, der gælder for ikrafttrædelse af erhvervsrettet regulering, ikke finder anvendelse på regulering, der alene vedrører Færøerne og Grønland (se om ikrafttrædelse af erhvervsrettet regulering pkt. 2.8.3).

Der henvises desuden til pkt. 9.1.-9.5. nedenfor:

Back to top