3.2. Udformningen af kongelige anordninger | Lovkvalitet

Kongelige anordninger udfærdiges efter de samme retningslinjer som bekendtgørelser, bortset fra titlen, indledningen og underskriften. En anordning kan affattes på følgende måde:

»Anordning om …

Vi MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af … fastsættes: 

§ 1. … 

Givet på … den …

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/[ministerens underskrift]«

Kongelige anordninger underskrives som udgangspunkt af dronningen og paraferes af den ansvarlige minister. Underskriften anbringes efter anordningens tekst og før eventuelle bilag.

Som eksempler på, hvordan stedet for underskrivelsen betegnes, kan nævnes: »på Amalienborg«, »på Christiansborg Slot«, »på Marselisborg Slot«, »på Gråsten Slot«, »på Fredensborg Slot«, »i Jagthuset, Trend Skov«, »på Kongeskibet Dannebrog, Kattegat« eller »på Kongeskibet Dannebrog, Aarhus«.

Kongelige anordninger bør kundgøres umiddelbart efter underskrivelsen, selv om underskrivelsen finder sted i god tid før ikrafttrædelsen. Der bør anmodes om optagelse af anordninger i Lovtidende samme dag, som de underskrives af dronningen. Ansvaret for optagelsesanmodningen påhviler det enkelte fagministerium. Se nærmere om kundgørelse pkt. 8.1.

Back to top