7.5.1. Bekendtgørelser med økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet | Lovkvalitet

Hvis en bekendtgørelse har økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet, som overstiger nærmere bestemte grænser, skal der udfyldes en særskilt konsekvensvurderingsskabelon, som skal vedlægges høringsmaterialet ved den offentlige høring.

Det er Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering, der har ansvaret for at vurdere og opgøre de administrative konsekvenser af bekendtgørelsesudkastet. Det enkelte ministerium har ansvaret for den samlede erhvervsøkonomiske konsekvensvurdering og skal i den forbindelse sørge for, at vurderingen af de administrative konsekvenser indgår heri. Se om forelæggelse for Erhvervsstyrelsen forud for den offentlige høring pkt. 6.1.2.

Der henvises nærmere til Erhvervsministeriets vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, hvor også konsekvensvurderingsskabelonen kan findes, og hvor grænserne for, hvornår skabelonen skal udfyldes, fremgår. Vejledningen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Vejledninger« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-erhvervsoekonomiske-konsekvensvurderinger.

Back to top