7.5.2. Henvisninger til Folketingstidende og domme m.v. i lovforslagets bemærkninger | Lovkvalitet

I Folketingstidende offentliggøres de autoritative dokumenter, herunder lovforslag, der behandles i Folketinget. Der vil således ofte kunne være behov for i bemærkningerne til et lovforslag at henvise entydigt til Folketingstidende, f.eks. hvis lovforslaget helt eller delvis er en genfremsættelse af et tidligere lovforslag, eller som led i beskrivelsen af gældende ret.

Henvisning til Folketingstidende bør ske ved angivelse af årgang og relevant sektion (tillæg A-F).

Ved henvisning til lovforslag fremsat til og med folketingsåret 1993-94 henvises til den relevante spalte, mens der ved henvisning til lovforslag fremsat fra og med folketingsåret 1994-95 til og med folketingsåret 2008-09 henvises til den relevante side. Ved henvisning til lovforslag fremsat fra og med folketingsåret 2009-10, hvor publicering alene foretages i den elektroniske udgave af Folketingstidende (folketingstidende.dk), henvises til lovforslagets nummer og version. Der kan desuden angives et sidetal, hvis der skal henvises til bestemte sider i lovforslaget.

Eksempler på henvisninger til Folketingstidende:

»Ifølge bemærkningerne …, jf. Folketingstidende 1964-65, tillæg A, spalte … .«

»Ifølge bemærkningerne …, jf. Folketingstidende 1994-95, tillæg A, side … .«

»Ifølge bemærkningerne …, jf. Folketingstidende 2009-10, tillæg A, L … som fremsat[, side … ].«

»Ifølge bemærkningerne …, jf. Folketingstidende 2014-15 (1. samling), tillæg A, L … som fremsat[, side … ].«

Der henvises i øvrigt til Folketingets vejledning om henvisning til Folketingstidende og Rigsdagstidende. Vejledningen kan findes på Folketingstidendes hjemmeside, folketingstidende.dk, under »Guide til dokumenter«/»Om at henvise til Folketingstidende m.v.« eller på:

Om at henvise til Folketingstidende m.v. / Folketingstidende (ft.dk).

Nogle gange opstår der behov for at henvise til domme og afgørelser i et lovforslags bemærkninger. Henvisninger til domme og afgørelser bør så vidt muligt indeholde oplysning om, hvem der har afsagt dommen eller truffet afgørelsen, dato, sagsnummer, og hvor dommen eller afgørelsen er offentliggjort.

Back to top