4.2.5.4. Eventuelle overvejelser i udvalg m.v. | Lovkvalitet

Har problemstillingen været overvejet i et lovforberedende udvalg m.v., eller er lovforslaget f.eks. affødt af henvendelser fra private institutioner m.v. eller af den offentlige debat, bør der redegøres for de væsentligste synspunkter, der her har været anført. Som eksempel på et lovforslag, der bygger på en udvalgs- eller kommisionsbetænkning, kan der henvises til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn og unge i straffesager), jf. Folketingstidende 2015-16, tillæg A, L 43 som fremsat, der bygger på betænkning nr. 1554/2015 om videoafhøring af børn og unge i straffesager.

Har problemstillingen tidligere været behandlet i Folketinget, f.eks. i forbindelse med et forslag til folketingsbeslutning eller en beretning fra et udvalg, bør der ligeledes normalt redegøres herfor. Se f.eks. forslag til lov om ændring af medieansvarsloven (Forlængelse af klagefrist og opbevaringsperiode), jf. Folketingstidende 2013-14, tillæg A, L 10 som fremsat.

Back to top