2.14.7.2. Principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering | Lovkvalitet

De fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering har til formål at sikre, at den danske implementering ikke pålægger erhvervslivet yderligere byrder, end EU-reguleringen foreskriver, medmindre væsentlige hensyn taler herfor.

Principperne gælder for bekendtgørelser med erhvervsøkonomiske konsekvenser, der implementerer EU-regulering. Principperne gælder ved implementering af alle former for EU-regulering, herunder supplerende regulering til forordninger.

De fem principper er:

  1. Den nationale regulering bør som udgangspunkt ikke gå videre end minimumskravene i EU-reguleringen.
  2. Danske virksomheder bør ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence, hvorfor implementeringen ikke bør være mere byrdefuld end den forventede implementering i sammenlignelige EU-lande.
  3. Fleksibilitet og undtagelsesmuligheder i EU-reguleringen bør udnyttes.
  4. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, bør EU-regulering implementeres gennem alternativer til regulering.
  5. Byrdefuld EU-regulering bør træde i kraft senest muligt og under hensyntagen til de fælles ikrafttrædelsesdatoer (se herom pkt. 2.8.3).

Udkast til erhvervsrettede bekendtgørelser, herunder bekendtgørelser, der implementerer EU-regulering, skal forelægges for Erhvervsstyrelsen så vidt muligt 6 uger forud for den offentlige høring. Der henvises om denne forelæggelse nærmere til pkt. 6.1.2. Endvidere skal forholdet til de fem principper fremgå af høringsmaterialet i forbindelse med, at udkastet til bekendtgørelsen sendes i offentlig høring. Der henvises nærmere til pkt. 7.5.2.

Der henvises om principperne nærmere til Erhvervsstyrelsens vejledning om principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering. Vejledningen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Vejledninger« eller på: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-principper-implementering-af-erhvervsrettet-eu-regulering.

Back to top