4.2.10. Klimamæssige konsekvenser | Lovkvalitet

Lovforslagets bemærkninger bør indeholde en klimamæssig konsekvensvurdering, hvis forslaget vurderes at have væsentlige konsekvenser for klimaet.

Hvis lovforslaget ikke skønnes at have sådanne konsekvenser, bør det oplyses i bemærkningerne.

Vurderingen af klimamæssige konsekvenser skal foretages efter retningslinjerne i vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur. Vejledningen kan findes på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside, kefm.dk, under »Klima og vejr«/»Klima-, miljø- og naturmæssige konsekvensvurderinger« eller på:

https://kefm.dk/klima/konsekvenser-for-klima-miljoe-og-natur.

Det følger af vejledningen, at det skal vurderes, om lovforslaget har væsentlige konsekvenser for klimaet, og at konsekvenserne i givet fald skal kvalificeres og – hvor muligt – kvantificeres.

De klimamæssige konsekvenser er væsentlige, når de forventes at medføre forøgelse eller reduktion af drivhusgasudledningen på mere end 10.000 tons CO2-ækvivalenter om året.

Den klimamæssige konsekvensvurdering vedrører såvel lovforslag, hvis primære formål er at påvirke klimaet, som forslag, der har andre formål, men som ikke desto mindre kan have klimamæssige konsekvenser. Der skal derfor både ses på de direkte og indirekte konsekvenser. Opgørelsen vedrører som udgangspunkt kun de danske nationale påvirkninger, men det anbefales at supplere opgørelsen med en kvalitativ vurdering af den globale påvirkning. De klimamæssige konsekvenser skal forstås som ændringer i drivhusgasudledningen.

Det er fagministeriets ansvar at udarbejde en retvisende og fyldestgørende beskrivelse af de klimamæssige konsekvenser af lovforslaget. Eventuelle spørgsmål til opgørelsen af konsekvenser for klimaet kan rettes til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Konsekvensvurderingen bør foreligge forud for den offentlige høring og fremgå af lovforslagets bemærkninger.

Alle lovforslag med væsentlige klimamæssige konsekvenser skal sendes i høring i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, så vidt muligt 6 uger før offentlig høring. Vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur indeholder endvidere retningslinjer for, i hvilke tilfælde lovforslaget skal forelægges for regeringens udvalg for grøn omstilling. Der henvises om forelæggelse for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i øvrigt til pkt. 8.1.3.

Retningslinjerne for kvantificering af konsekvenserne og for processen for behandlingen af lovforslag med væsentlige klimamæssige konsekvenser kan i visse tilfælde fraviges. Mulighederne herfor er nærmere beskrevet i vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur.

Back to top