6.1.2. Erhvervsministeriet | Lovkvalitet

Alle erhvervsrettede bekendtgørelsesudkast skal så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring sendes til Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering. Udkastet sendes til letbyrder@erst.dk sammen med udfyldte udgaver af de skemaer, som er beskrevet nærmere nedenfor.

I forbindelse med, at bekendtgørelsesudkastet sendes til Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering, kan der vedlægges et udfyldt oplysningsskema om de administrative konsekvenser. Styrelsen bruger det udfyldte skema til at vurdere, om bekendtgørelsen medfører administrative byrder eller lettelser for erhvervslivet. Oplysningsskemaet kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Ansvarsområder«/»Enklere regler og et velfungerende marked«/»For myndigheder: Effektiv og agil regulering«/»Krav til erhvervsrettet regulering«/»Myndigheders konsekvensvurderinger«/»Administrative konsekvensvurdering« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/administrative-konsekvensvurderinger.

Det er fagministeriets ansvar at udarbejde retvisende og fyldestgørende beskrivelser samt eventuel kvantificering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser. Fagministeriet skal derfor sørge for, at vurderingen af de administrative konsekvenser indgår i den samlede erhvervsøkonomiske konsekvensvurdering.

Hvis der indføres regler, der medfører væsentlige byrder for erhvervslivet, det vil sige administrative byrder over 4 mio. kr. eller øvrige efterlevelsesbyrder over 10 mio. kr. – løbende såvel som omstillingsomkostninger – skal reglerne forelægges regeringens økonomiudvalg før den offentlige høring.

Ved bekendtgørelsesudkast skal erhvervsøkonomiske konsekvenser, som medfører væsentlige byrder for erhvervslivet, angives i en særskilt konsekvensvurderingsskabelon, der vedlægges, når fagministeriet sender bekendtgørelsesudkastet til Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering.

Der henvises i øvrigt til Erhvervsministeriets vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, hvor også konsekvensvurderingsskabelonen kan findes. Vejledningen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Vejledninger« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-erhvervsoekonomiske-konsekvensvurderinger.

Hvis udkastet til bekendtgørelse implementerer EU-regulering eller indfører nationale særregler på et område med overvejende EU-regulering, vedlægges endvidere et udfyldt implementeringsskema, når udkastet sendes til Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering. I skemaet redegøres der for, om principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering er efterlevet.

Bekendtgørelsesudkastet skal forelægges regeringens økonomiudvalg, hvis de fem principper for implementering af EU-regulering fraviges, og implementeringen medfører væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser (kun negative konsekvenser). Væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser er, når der forventes administrative byrder, som overstiger 4 mio. kr., eller øvrige efterlevelsesomkostninger, der overstiger 10 mio. kr. – løbende såvel som omstillingsomkostninger. Dette gælder også ved fastholdelse af krav i strid med principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering.

Øvrige bekendtgørelsesudkast, der fraviger principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering, og som ikke medfører væsentlige byrder for erhvervslivet, godkendes af erhvervsministeren og den relevante fagminister forud for den offentlige høring. Der henvises om principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering til pkt. 2.14.7.2 og til Erhvervsministeriets vejledning herom, hvor også implementeringsskemaet kan findes. Vejledningen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Vejledninger« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-principper-implementering-af-erhvervsrettet-eu-regulering.

I forbindelse med, at udkastet til bekendtgørelse sendes til Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering, vedlægges en vurdering af forholdet til principperne for agil erhvervsrettet regulering. Hvis ét eller flere principper for agil erhvervsrettet regulering vurderes relevante, vedlægges et udfyldt skema om efterlevelsen af principperne. Hvis ingen af principperne vurderes relevante, er skemaet ikke obligatorisk at udfylde og medsende. I stedet angives det i forbindelse med fremsendelsen af udkastet, at det pågældende ministerium vurderer, at principperne ikke er relevante.

Der henvises om principperne for agil erhvervsrettet regulering nærmere til pkt. 2.14.10 og til Erhvervsministeriets vejledning herom, hvor også skemaet kan findes. Vejledningen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Vejledninger« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-principper-agil-erhvervsrettet-regulering.

Hvis et udkast til bekendtgørelse vurderes at indeholde statsstøtteretlige aspekter, skal Statsstøtteudvalget kontaktes via Statsstøttesekretariatet i Erhvervsministeriet så tidligt som muligt. Yderligere oplysninger kan findes på Erhvervsministeriets hjemmeside, em.dk, under »Ministeriet«/»Arbejdsområder«/»Erhvervsregulering og internationale forhold«/»Statsstøtte« eller på:

https://em.dk/ministeriet/arbejdsomraader/erhvervsregulering-og-internationale-forhold/statsstoette.

Back to top