7.10.1. Lovovervågning | Lovkvalitet

Som nærmere beskrevet under pkt. 11.7 er det en central opgave for et fagministerium at føre tilsyn med den virkning, som fagministeriets lovgivning har i praksis. Fagministeriet skal således bl.a. påse, at dets love lever op til deres formål, at de forudsætninger, som lovene hviler på, holder, og at lovenes målsætninger og virkemidler fortsat er aktuelle og relevante i forhold til samfundsudviklingen.

I en række tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at fagministerierne supplerer disse – ofte mere »ad hoc-prægede« – vurderinger m.v. med systematiske og løbende vurderinger af lovgivningens virkninger.

Hvis der iværksættes særlige vurderingsprocedurer – lovovervågning – bør det fremgå af lovforslagets bemærkninger eller på anden måde fremgå af lovens forarbejder.

Formålet med lovovervågning er at styrke og systematisere vurderingen af, om målene med lovgivningen faktisk nås, og om forudsætningerne holder. I praksis kan også hensyn af bl.a. politisk karakter i visse tilfælde føre til, at der iværksættes lovovervågning.

Modellen for lovovervågning vil afhænge af det enkelte forslag og forudsættes nærmere beskrevet i lovforslagets bemærkninger eller lovens forarbejder i øvrigt. I relation til Folketinget indebærer lovovervågningen bl.a., at der efter f.eks. en 3- eller 5-årig periode afgives en redegørelse til det relevante folketingsudvalg efter høring af bl.a. de myndigheder, organisationer m.v., der var inddraget i forbindelse med lovforslagets udarbejdelse.

Redegørelsen til det relevante folketingsudvalg bør indeholde en indledning, der bl.a. beskriver baggrunden for loven, lovens overordnede formål, og hvilke konkrete målsætninger eller succeskriterier i loven det er meningen, at redegørelsen skal følge op på. Redegørelsen bør endvidere indeholde en oversigt over, hvilke myndigheder og organisationer m.v. der er blevet hørt i forbindelse med redegørelsen, herunder en sammenfatning af de hørte parters holdning til, om loven lever op til de konkrete målsætninger. Fagministeriet bør endvidere redegøre for fagministeriets vurdering af, om loven lever op til de konkrete målsætninger eller succeskriterier, samt om der er ændret i de forudsætninger, som lå til grund for lovforslagets vedtagelse. Endelig bør redegørelsen indeholde en konklusion, der giver en samlet vurdering af, om loven har levet op til målsætningerne.

Som eksempel på et lovforslag, der indeholder løfte om lovovervågning, kan der henvises til forslag til lov om fremtidsfuldmagter, jf. Folketingstidende 2015-16, tillæg A, L 135 som fremsat.

Back to top