9.1.4. Ændring af den måde loven er sat i kraft på | Lovkvalitet

Efter at en lov er sat i kraft for Færøerne eller Grønland ved kongelig anordning, kan der opstå behov for at ændre den måde, som loven er sat i kraft på. Da en anordningshjemmel som nærmere beskrevet under pkt. 9.1.1 som udgangspunkt kun kan benyttes én gang, forudsætter en sådan ændring som udgangspunkt, at anordningshjemlen i loven ændres.

Ændringen af anordningshjemlen foretages i selve hovedloven eller den pågældende ændringslov. I tilfælde, hvor der ønskes hjemmel til at ændre de bestemmelser, der er sat i kraft for Færøerne eller Grønland, kan den nye anordningshjemmel f.eks. affattes således:

»[Loven]/[De dele af loven]/[§ …]/[De dele af § …], som i medfør af stk. … er sat i kraft for [Færøerne]/[Grønland], kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft på ny for [Færøerne]/[Grønland] med de ændringer, som de [færøske]/[grønlandske] forhold tilsiger.«

I tilfælde, hvor en anordningshjemmel er anvendt til at sætte dele af en lov i kraft, men hvor man efterfølgende finder ud af, at der var dele af loven, der alligevel burde have været sat i kraft, kan den nye anordningshjemmel f.eks. affattes således:

»De dele af [loven]/[§ …], som ikke i medfør af stk. … er sat i kraft for [Færøerne]/[Grønland], kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for [Færøerne]/[Grønland] med de ændringer, som de [færøske]/[grønlandske] forhold tilsiger.«

Det bør i den forbindelse fremgå af bemærkningerne til bestemmelsen, at dele af loven ikke er blevet sat i kraft i forbindelse med udnyttelsen af den oprindelige anordningshjemmel.

I enkelte tilfælde er det ikke muligt at indsætte en ny anordningshjemmel i selve hovedloven eller den pågældende ændringslov, da loven eksempelvis kan være ophævet i Danmark. I disse særlige situationer kan der i stedet ved lov foretages en direkte ændring af loven som sat i kraft for Færøerne eller Grønland. Indledningen til ændringsparagraffen i loven bør i så fald affattes således:

»I lov om …, som sat i kraft for [Færøerne/Grønland] ved anordning nr. … af …, [som ændret ved anordning nr. … af …,] foretages følgende ændring(er):«.

Back to top