4.2.13. Hørte myndigheder og organisationer m.v. | Lovkvalitet

I de almindelige bemærkninger bør angives de myndigheder og organisationer m.v., der er hørt i forbindelse med lovforberedelsen.

Da lovforslag, der ikke er private lovforslag, fremsættes for Folketinget af regeringen, skal det ikke fremgå af oversigten over hørte parter, hvis øvrige fagministerier undervejs i lovforberedelsen har haft bemærkninger til udkastet, eller at udkastet har været sendt i høring hos øvrige fagministerier.

Det bør endvidere medtages oplysninger om, hvornår et udkast til lovforslag er sendt i offentlig høring, med hvilken frist og høringsperiodens længde i dage.

Der gælder ikke noget almindeligt krav om, at der – hvor en forudgående offentlig høring har været gennemført – i selve lovforslaget redegøres for indholdet af de indkomne høringssvar og for de overvejelser og eventuelle ændringer, som svarene har givet anledning til. Der er imidlertid selvsagt ikke noget til hinder for, at lovforslagets bemærkninger kan indeholde en nærmere omtale heraf.

Høringssvar og det høringsnotat, der udarbejdes af fagministeriet, bør ikke indarbejdes i bemærkningerne til lovforslaget, men bør sendes særskilt til Folketinget. Se om høringsnotatet pkt. 9.1.6.

Det faste punkt om hørte myndigheder og organisationer m.v. bør indledes på følgende vis:

»Et udkast til lovforslag har i perioden fra den … til den … (… dage) været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: … .«

Desuden bør der, i tilfælde hvor hele eller dele af et udkast til et lovforslag ikke inden fremsættelsen har været sendt i almindelig offentlig høring eller har været i offentlig høring i mindre end 4 uger, medtages en begrundelse herfor.

Den offentlige høring bør som udgangspunkt være afsluttet inden fremsættelsen for Folketinget. I de særlige tilfælde, hvor et udkast til et lovforslag sendes i offentlig høring med frist efter fremsættelsen, bør der medtages en begrundelse herfor. I disse tilfælde bør det faste punkt om hørte myndigheder og organisationer m.v. indledes således:

»Et udkast til lovforslag er sendt i høring den … med frist den … (… dage). Høringen er ikke afsluttet på tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget, da [begrundelse].

Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: … .«

I de særlige tilfælde, hvor et lovforslag sendes i offentlig høring samtidig med fremsættelsen, bør det faste punkt om hørte myndigheder og organisationer m.v. indledes således:

»Et udkast til lovforslag er ikke forinden fremsættelsen sendt i høring, da … [begrundelse].

Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring med frist den … (… dage) hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: … .«

I forlængelse heraf bemærkes det, at et forslag til lov først foreligger på tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget for Folketinget. Det indebærer, at forslag, der sendes i offentlig høring inden fremsættelsen, på dette tidspunkt alene foreligger som udkast. Dette bør afspejles i punktet om hørte myndigheder og organisationer m.v. som angivet i eksemplerne ovenfor.

Der henvises i øvrigt til pkt. 9.1 om offentlig høring.

Hvis lovforslaget har været forelagt for de færøske eller grønlandske myndigheder, bør dette fremgå. Det bør desuden fremgå, om de færøske eller grønlandske myndigheder har afgivet en udtalelse i forbindelse med forelæggelsen. Hvis de færøske eller grønlandske myndigheder har afgivet en udtalelse, bør deres stillingtagen til lovforslaget fremgå. Der henvises i øvrigt til pkt. 8.2 om forelæggelse for de færøske og grønlandske myndigheder.

Back to top