2.7.1. Titel | Lovkvalitet

En ændringsbekendtgørelses titel indledes således:

»Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om …«.

Som hovedregel anføres den fulde titel på den bekendtgørelse, der ændres. Nummer og dato anføres derimod ikke.

I modsætning til ændringslove anføres der ingen undertitel til en ændringsbekendtgørelse.

Har den bekendtgørelse, der ændres, helt undtagelsesvis en forkortet titel (»populærtitel«) angivet i parentes til sidst i titlen, anføres populærtitlen i stedet for bekendtgørelsens fulde titel. En bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1725 af 18. december 2017 om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde på under 4 meter (vandscooterbekendtgørelsen) skal således eksempelvis have titlen »Bekendtgørelse om ændring af vandscooterbekendtgørelsen«.

Hvis der med ændringsbekendtgørelsen sker en ændring af bekendtgørelsens titel, bør den fulde titel – herunder populærtitlen – dog angives i ændringsbekendtgørelsens titel.

For så vidt angår titlen på bekendtgørelser, der alene ophæver en anden bekendtgørelse eller flere andre bekendtgørelser, henvises til pkt. 2.6.1.

I titlen til bekendtgørelser, der gennemfører EU-direktiver, gengiver bestemmelser fra EU-forordninger eller skal notificeres i henhold til informationsproceduredirektivet, indsættes en EU-notehenvisning. Der henvises om sådanne notehenvisninger til pkt. 2.14.7.4.

Back to top