3.4.2. Undertitel | Lovkvalitet

Under ændringslovforslagets titel anføres i parentes en undertitel, som angiver forslagets hovedindhold. Undertitlen skrives med stort begyndelsesbogstav.

En undertitel bør så vidt muligt være både kort og samtidig give en dækkende beskrivelse af forslagets hovedindhold (se f.eks. lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og færdselsloven (Forhøjelse af den kriminelle lavalder)).

Vedrører ændringslovforslaget flere forskellige emner, bør de væsentligste opregnes i undertitlen (se f.eks. lov nr. 166 af 27. februar 2016 om ændring af retsplejeloven (Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.)).

Undertitlen bør omfatte alle væsentlige ændringer eller afsluttes med »m.v.«

Der anføres ingen undertitel ved lovforslag, der alene angår ophævelse af én eller flere love, eller ved forslag til hovedlove, som samtidig ophæver eller ændrer andre love.

Back to top