3.9. Bilag til loven | Lovkvalitet

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på, om et dokument medtages som bilag til loven eller til lovforslaget. Et dokument, der medtages som bilag til loven, bliver en del af selve loven og medtages i Lovtidende, mens et dokument, der medtages som bilag til lovforslaget, bliver en del af lovens forarbejder. Nedenstående handler om bilag til loven. For så vidt angår bilag til lovforslaget henvises til pkt. 4.4.

Materiale, der ikke eller kun vanskeligt kan indpasses i en paragrafinddeling, kan ofte mere praktisk udskilles til bilag til loven, der henvises til i lovens paragraffer. Bilag til en lov kan f.eks. være tegninger, kort eller tekniske specifikationer.

Bilaget placeres umiddelbart efter lovteksten og nummereres med arabertal. Bilaget bør udformes i overensstemmelse med eksemplet under pkt. 3.4.5.1.

Det anbefales, at der i forbindelse med udarbejdelsen af bilag til loven anvendes en detaljeret systematik og nummerering med henblik på at lette fremtidige ændringer af bilaget og henvisninger til bestemte dele af bilaget. Der henvises om indsættelse og ændring af bilag ved ændringslove i øvrigt til pkt. 3.4.5.10.

Da bilaget bliver en del af loven, kan bilaget kun ændres ved en ny lov.

I forslag til love, der inkorporerer et direktiv – det vil sige indeholder en bestemmelse, som gør direktivet til en del af dansk ret – optages direktivet som bilag til loven.

Er der tale om et direktiv, der er ændret flere gange, kan det af hensyn til overblikket ofte være hensigtsmæssigt at foretage en sammenskrivning og i stedet optrykke denne som bilag til loven. I sådanne tilfælde bør det i bilaget bemærkes, at der er foretaget en sammenskrivning.

I særlige tilfælde kan det desuden være hensigtsmæssigt at medtage en forordning som et bilag til loven. Det vil bl.a. kunne være relevant i situationer, hvor en forordning i et ikke ubetydeligt omfang pålægger medlemsstaterne at fastsætte supplerende regler i national ret. Som eksempler kan der henvises til lov nr. 363 af 19. maj 2004 om det europæiske selskab (SE-loven) og lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Hvis loven inkorporerer en traktat m.v., optages traktaten som bilag til loven. Er dansk ikke et autentisk sprog i traktaten m.v., bør en dansk oversættelse optages parallelt med den autentiske tekst.

Back to top