10.5. Betænkning | Lovkvalitet

Når udvalget er færdigt med at behandle et lovforslag, afgiver det en betænkning.

Udvalgenes betænkninger følger en skabelon og er derfor meget standardiserede. Det er udvalgssekretæren, som er ansvarlig for, at formalia i betænkningerne er i orden. Betænkningsskabelonen er bygget op på den måde, at nogle af elementerne er obligatoriske, mens andre elementer er frivillige. I afsnit 5.13 i Håndbog i folketingsarbejdet findes en detaljeret oversigt over, hvad der skal med, og hvad der kan komme med i udvalgsbetænkningerne.

Overordnet er betænkningerne opdelt således:

  • Orientering om ændringsforslag (hvis der er stillet ændringsforslag).
  • Indstillinger.
  • Politiske bemærkninger.
  • Ændringsforslag med bemærkninger.
  • Kort omtale af udvalgsarbejdet i øvrigt, herunder om forudgående høring.

Udvalgene afgiver betænkning på et udvalgsmøde, og det er som udgangspunkt en forudsætning for betænkningsafgivelsen, at der foreligger et omdelt betænkningsudkast, og at alle ændringsforslag, der ønskes stillet, er indarbejdet i betænkningsudkastet.

Der henvises i øvrigt til afsnit 5.11-5.13 i Håndbog i folketingsarbejdet.

Back to top