4. Lovforslagets bemærkninger | Lovkvalitet

4.1. Overordnet

4.2. Almindelige bemærkninger

4.2.1. Opstilling

4.2.2. Indholdsfortegnelse

4.2.3. Indledning

4.2.4. Baggrund

4.2.5. Lovforslagets hovedpunkter

4.2.5.1. Inddeling og overordnet om indholdet

4.2.5.2. Gældende ret

4.2.5.3. Eventuelle bestemmelser i et EU-direktiv m.v.

4.2.5.4. Eventuelle overvejelser i udvalg m.v.

4.2.5.5. Fagministeriets overvejelser

4.2.5.6. Den foreslåede ordning

4.2.6. Konsekvenser ud over de obligatoriske konsekvensvurderinger

4.2.6.1. Overordnet

4.2.6.2. Forholdet til grundloven, Danmarks internationale forpligtelser eller databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

4.2.6.3. Ligestillingsmæssige konsekvenser

4.2.6.4. Regionale konsekvenser, herunder for landdistrikter

4.2.6.5. Konsekvenser for nordisk samarbejde

4.2.6.6. Konsekvenser for rigsfællesskabet

4.2.6.7. Konsekvenser for opfyldelsen af FN’s verdensmål

4.2.7. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige

4.2.7.1. Økonomiske konsekvenser for det offentlige

4.2.7.2. Implementeringskonsekvenser for det offentlige

4.2.8. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

4.2.9. Administrative konsekvenser for borgerne

4.2.10. Klimamæssige konsekvenser

4.2.11. Miljø- og naturmæssige konsekvenser

4.2.12. Forholdet til EU-retten

4.2.12.1. EU-retlige aspekter

4.2.12.2. Principperne for implementering af EU-regulering

4.2.12.3. Særligt om statsstøtte

4.2.13. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

4.2.14. Sammenfattende skema

4.3. Specielle bemærkninger

4.4. Bilag til lovforslaget

4.4.1. Paralleltekster

4.4.2. Andre bilag

Back to top