2.14.3.8. Objektivt individualansvar | Lovkvalitet

Objektivt individualansvar indebærer, at en person kan straffes, uanset at lovovertrædelsen ikke kan tilregnes vedkommende som hverken forsætlig eller uagtsom. Et sådant ansvar bør kun indføres under ganske særlige omstændigheder.

Hvis der skal kunne fastsættes bestemmelser om objektivt individualansvar i en bekendtgørelse, skal dette fremgå udtrykkeligt af lovhjemlen. En sædvanligt formuleret bemyndigelse til at fastsætte straf i de administrative forskrifter for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne er ikke tilstrækkelig hjemmel.

Er der undtagelsesvis hjemmel til at fastsætte regler om objektivt individualansvar i en bekendtgørelse, bør det samtidig angives i bekendtgørelsen, at »der fastsættes ingen forvandlingsstraf for bødeansvaret«.

Back to top