2.14.8. Henvisninger til love, bekendtgørelser og EU-retsakter | Lovkvalitet

Nogle gange opstår der behov for i bestemmelser i bekendtgørelser at henvise til andre bekendtgørelser, love eller EU-retsakter.

Henvisninger til love og andre bekendtgørelser kan udformes ved angivelse af lovens eller bekendtgørelsens fulde titel, men uden nummer og dato. Har loven en forkortet titel (»populærtitel«) angivet i parentes til sidst i titlen, bør denne anvendes. Det samme gælder, hvis bekendtgørelsen helt undtagelsesvis har en populærtitel. Ved at skrive titlen uden nummer og dato opnås det, at den lov eller bekendtgørelse, der henvises til, kan ændres, uden at der af den grund opstår behov for at ændre den henvisende bekendtgørelse.

Eksempel på en henvisning, der også omfatter senere ændringer af den bekendtgørelse, der henvises til:

»Reglerne om … i bekendtgørelse om … finder tilsvarende anvendelse.«

Kan det undtagelsesvis give anledning til tvivl, hvilken lov eller bekendtgørelse der henvises til, bør nummer og dato dog tilføjes. Er det i sådanne tilfælde meningen, at henvisningen skal omfatte loven eller bekendtgørelsen med senere ændringer, kan der tilføjes »med senere ændringer«.

I visse tilfælde – typisk i overgangsbestemmelser – kan der være behov for at henvise til en lov eller bekendtgørelse i en udgave, der var gældende på et bestemt tidspunkt, det vil sige uden efterfølgende ændringer, der er eller senere måtte blive foretaget af den pågældende lov eller bekendtgørelse. Dette kan ske ved angivelse af lovens eller bekendtgørelsens fulde titel med nummer og dato. Skal henvisningen også omfatte bestemte efterfølgende ændringer, skal disse bestemte ændringer tilføjes.

Eksempel på en henvisning til en bestemt tidligere gældende udgave af en lov:

»Virksomheder med tilladelse efter lov nr. … af … om …, som ændret ved lov nr. … af …, kan dog … .«

Henvisninger til forordninger og andre EU-retsakter kan udformes med udgangspunkt i retningslinjerne for EU-notehenvisninger (se pkt. 2.14.7.4). Er det meningen, at henvisningen også skal omfatte senere ændringer af EU-retsakten, kan titlen skrives uden nummer og dato.

Eksempel på en henvisning til en EU-retsakt, der også omfatter senere ændringer:

»Bekendtgørelsen finder anvendelse på produkter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om … .«

Kan det undtagelsesvis give anledning til tvivl, hvilken EU-retsakt der henvises til, bør nummer og dato dog tilføjes. Er det i sådanne tilfælde meningen, at henvisningen skal omfatte EU-retsakten med senere ændringer, kan der tilføjes »med senere ændringer«. En sådan henvisning kan formuleres således:

»Virksomheder, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/… af … om … med senere ændringer, skal … .«

Back to top