9.1.2.3. Øvrigt indhold | Lovkvalitet

Kongelige anordninger, der sætter hovedlove i kraft for Færøerne eller Grønland, bør som altovervejende hovedregel udformes således, at anordningen gengiver reglerne i den form, hvori de skal gælde for Færøerne eller Grønland. Det gælder også i tilfælde, hvor anordningen ikke indebærer ændringer i forhold til den danske love (bortset fra ikrafttrædelsesdatoen, der eventuelt vil være en anden end i Danmark). Anordninger, der ikke gengiver de regler, der sættes i kraft for Færøerne eller Grønland, men alene indeholder de ændringer i forhold til den danske lov, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger, bør kun anvendes undtagelsesvis og kun ifølge aftale med de færøske eller grønlandske myndigheder. Anvendes denne fremgangsmåde, skal der optrykkes et bilag til anordningen med gengivelse af loven, som den gælder for Danmark.

Det bør som udgangspunkt undgås at ændre på opbygningen af den lov, som skal sættes i kraft for Færøerne eller Grønland. Ønskes dele af en lov ikke sat i kraft, skrives i stedet »(Sættes ikke i kraft)« ud for de pågældende bestemmelser (paragraffer, stykker osv.). Der kan som eksempel henvises til anordning nr. 755 af 19. juni 2017 om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender.

Ved udformningen af bestemmelser om overtrædelse af regler i en anordning om ikrafttræden af en lov for Grønland skal man være opmærksom på, at der for Grønland gælder en særlig kriminallov, som indeholder andre sanktioner end i Danmark. Efter kriminalloven idømmes der således ikke straf, men foranstaltninger. 

Eksempel på formulering af en bestemmelse om bøde i en anordning for Grønland:

»Den, der overtræder § …, idømmes bøde, medmindre mere indgribende foranstaltninger er forskyldt efter anden lovgivning.«

Eksempel på formulering af en bestemmelse om bøde og andre (mere indgribende) foranstaltninger i en anordning for Grønland:

»Den, der overtræder § …, idømmes foranstaltninger efter kriminallov for Grønland.«

Eksempel på formulering af bestemmelse om kriminalretligt ansvar for juridiske personer:

»Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminallov for Grønland«.

Back to top