3.3.1. Titel | Lovkvalitet

Titlen på et forslag til en hovedlov skal i første række i en overskuelig form give information til den, der søger oplysninger om retsregler vedrørende et givet emne.

Titlen bør derfor være dækkende for indholdet af loven eller i hvert fald dens hovedindhold. Samtidig bør titlen være kortfattet af hensyn til overskueligheden.

Titlen på lovforslaget indledes som udgangspunkt således:

»Forslag

til

Lov om …«.

Titlen kan dog efter omstændighederne også udformes sådan, at emnet for loven står først i titlen, det vil sige i formen »x-lov« eller »x-loven«. Som eksempel kan nævnes lov nr. 515 af 6. juni 2007, der har titlen »arvelov«.

Overflødige ord bør undgås. F.eks. bør »Lov om ekspropriation af …« anvendes i stedet for »Lov om bemyndigelse for ministeren for … til ekspropriation af …«.

Man bør i videst muligt omfang anvende korte ord frem for lange. Eksempelvis bør »om« anvendes i stedet for »vedrørende« eller »angående«.

Der anføres – i modsætning til forslag til ændringslove – ingen undertitel ved forslag til en ny hovedlov. Det gælder også, selv om forslaget til hovedloven indeholder ændringer af andre love.

Er det ikke muligt at udforme en titel, der er dækkende og samtidig kortfattet, kan hovedindholdet nævnes med tilføjelsen »m.v.« som en orientering til læseren om, at loven rummer mere, end titlen umiddelbart angiver.

En for udbredt anvendelse af tilføjelsen »m.v.« medfører imidlertid, at den generelle overskuelighed, som titlen skulle give, ikke opnås. Derfor bør »m.v.« kun anføres i titlen, hvis loven indeholder bestemmelser, der klart falder uden for det, der omfattes af titlen i øvrigt, og disse bestemmelser er af en vis betydning.

Kun undtagelsesvis bør loven forsynes med en populærtitel i parentes efter titlen og da kun, hvor det ikke er muligt at finde en kort, dækkende titel, hvor det må forventes, at den lange titel ikke vil blive almindeligt anvendt, og hvor det er muligt at finde en egnet populærtitel.

I givet fald skrives populærtitlen med lille begyndelsesbogstav. Indsættes en populærtitel i parentes efter titlen, bliver populærtitlen en del af loven.

Behovet for en populærtitel kan dog som oftest dækkes af, at der i lovens metadata i Lex Dania klient tilføjes en populærtitel. Populærtitlen vil herefter fremgå af Retsinformation, og loven vil være søgbar på populærtitlen i Retsinformation.

Forsynes loven med en populærtitel i parentes efter titlen, bør populærtitlen anvendes ved efterfølgende henvisninger til loven.

Ved udformningen af titlen skal man være opmærksom på, at titlen efter omstændighederne kan få betydning for fortolkningen, når anvendelsesområdet for loven skal fastlægges. Det er derfor også af denne grund vigtigt, at titlen ikke bliver misvisende i forhold til indholdet af loven.

I titlen på forslag til love, der skal gennemføre EU-direktiver, gengiver bestemmelser fra EU-forordninger eller skal notificeres i henhold til informationsproceduredirektivet, indsættes en EU-notehenvisning. Der henvises om sådanne notehenvisninger til pkt. 7.4.5.

Back to top