4.2.6.6. Konsekvenser for rigsfællesskabet | Lovkvalitet

Det er indbygget i den færøske hjemmestyreordning og den grønlandske selvstyreordning, at der kan udvikle sig forskellige retstilstande i Danmark og henholdsvis på Færøerne og i Grønland.

En forskellig retstilstand kan være velbegrundet, f.eks. fordi de enkelte dele af riget har en forskellig opfattelse af, hvordan reglerne skal se ud for deres del af riget. I andre tilfælde kan en forskellig retstilstand utilsigtet skabe uhensigtsmæssigheder eller hindringer, f.eks. ved flytning mellem rigsdelene.

Ved udarbejdelse af lovforslag bør fagministerierne være opmærksomme på eventuelle særlige konsekvenser i forhold til de enkelte dele af riget, herunder ved flytning mellem disse dele. Der bør i givet fald redegøres nærmere for sådanne forhold i bemærkningerne til lovforslaget.

Redegørelsen bør placeres i et særskilt punkt i de almindelige bemærkninger umiddelbart inden de obligatoriske konsekvensvurderinger og benævnes »Konsekvenser for rigsfællesskabet«.

Det bemærkes, at regeringens forslag til love, der omfatter eller vil kunne sættes i kraft for Færøerne eller Grønland, som udgangspunkt skal forelægges for de færøske eller grønlandske myndigheder inden fremsættelsen for Folketinget (se nærmere pkt. 8.2).

Back to top