9.1.3.2. Indledningen til anordningen | Lovkvalitet

Indledningen til anordningen bør indeholde en fuldstændig henvisning til det udnyttede hjemmelsgrundlag. Det indebærer, at samtlige udnyttede bemyndigelser til ikraftsættelse bør nævnes i indledningen, og at henvisningen til loven bør angives med nummer, dato og fuldstændig titel, herunder undertitel. Følgende formulering kan anvendes:

»I medfør af § … i lov nr. … af … om ændring af lov om … ([ændringslovens undertitel]) bestemmes:«.

Det bemærkes, at hvis en lov, som er sat i kraft for Færøerne eller Grønland ved kongelig anordning, ændres, og ændringerne ikke gælder direkte, men skal kunne sættes i kraft for Færøerne eller Grønland, skal også ændringsloven indeholde en anordningshjemmel. Det skyldes, at hovedlovens anordningshjemmel ikke på ny kan anvendes, hvis den allerede har været anvendt til at sætte loven i kraft.

I anordninger for Færøerne skal der også ske kundgørelse af den bestemmelse, hvorefter loven ved kongelig anordning kan sættes i kraft for Færøerne (anordningshjemlen). Anordningen skal derfor gengive ordlyden af anordningshjemlen, hvilket bør ske i form af en (slut)note til anordningen. Der kan som eksempel henvises til anordning nr. 1130 af 16. oktober 2017 om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v.

Back to top