2.9.2. Ophævelse af hjemmelsloven | Lovkvalitet

Ophæves den lov, der danner hjemmel for en bekendtgørelse, bortfalder bekendtgørelsen. Det er derfor retligt overflødigt at foretage en formel ophævelse af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen bortfalder dog ikke, hvis loven afløses af en ny lov, der udelukkende eller i det væsentlige har karakter af en forlængelse af den tidligere lov. Skal en bekendtgørelse fortsat have gyldighed efter gennemførelsen af en ny lov, er det således ikke altid retligt nødvendigt at optage en bestemmelse herom.

Imidlertid vil spørgsmålet ofte kunne give anledning til tvivl, og hensynet til at skabe klarhed taler for, at man indsætter en bestemmelse i loven herom, hvis ældre bekendtgørelser fortsat skal have gyldighed. Der skal altid indsættes en bestemmelse i loven om straf for overtrædelse af ældre bekendtgørelser, hvis den hidtil gældende sanktionsbestemmelse er indeholdt i den lov, der ophæves, det vil sige, hvis der i selve loven er fastsat straf for overtrædelse af de forskrifter, der udfærdiges i henhold til loven. Dette vil ofte være tilfældet i love fra før omkring 1960.

Er der ikke optaget en bestemmelse i loven om bekendtgørelsens fortsatte gyldighed, og er det meningen, at den gældende bekendtgørelse skal opretholdes, bør tvivlen afklares ved en ny bekendtgørelse. Det kan f.eks. ske i den form, at der udstedes en ændringsbekendtgørelse, der indskrænker sig til at ændre angivelsen af hjemmelsloven i indledningen.

Eksempel på nyaffattelse af en indledning:

Indledningen affattes således:

»I medfør af § … i lov nr. …  af … om … fastsættes:«.«

Udstedes der en ny bekendtgørelse om et emne, som hidtil har været reguleret i en bekendtgørelse, der bortfalder på grund af en lovændring, bør bortfaldet præciseres. Følgende formulering kan anvendes:

»§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den … .

Stk. 2. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. … af … om … .«

Træder den nye bekendtgørelse i kraft på et senere tidspunkt end bortfaldet af den gamle, bør tidspunktet for bortfaldet også angives i den nye bekendtgørelse. Se følgende eksempel:

»§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den … .

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. … af … om … bortfaldt den … .«

Back to top