4.2.9. Administrative konsekvenser for borgerne | Lovkvalitet

Lovforslaget bør indeholde et skøn over de administrative konsekvenser for borgerne.

Hvis lovforslaget ikke skønnes at have sådanne konsekvenser, bør det oplyses i bemærkningerne.

Administrative konsekvenser for borgerne omfatter f.eks. forøgelser eller lettelser i de administrative krav, der stilles til privatpersoner i den pågældende lovgivning, eller ændringer i forhold til borgernes retssikkerhed (f.eks. klageadgang, oplysningspligt, registreringspligt eller krav om tilladelse).

De administrative konsekvenser beskrives som positive, hvis borgerne får flere valgmuligheder eller skal bruge mindre tid på kommunikation med offentlige myndigheder, virksomheder eller andre borgere, eller hvis borgernes retssikkerhed styrkes. Det er således positivt, hvis et lovforslag f.eks. medfører, at borgere frit kan vælge skole eller plejehjem, lettere kan finde den relevante information eller får bedre muligheder for at klage eller for at blive hørt m.v.

Omvendt beskrives konsekvenserne som negative, hvis et lovforslag f.eks. afskærer administrativ rekurs, gør det muligt for offentlige myndigheder at skaffe sig adgang til privat ejendom uden en retskendelse m.v. eller giver mere administrativt besvær, f.eks. ved at borgeren skal udfylde og indsende flere oplysninger eller møde op personligt flere gange.

Administrative konsekvenser bør som udgangspunkt opgøres i den tid, som borgeren skal bruge på at efterleve en lovs bestemmelser, f.eks. ved indsendelse af skatteoplysninger til offentlige myndigheder. I visse sammenhænge kan det dog være vanskeligt eller meget omkostningsfuldt at opgøre konsekvenserne kvantitativt. Administrative konsekvenser bør i så fald beskrives kvalitativt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at administrative konsekvenser for borgerne ikke kun vedrører forholdet imellem borgere og offentlige myndigheder. Eksempelvis kan ændringer i klagemuligheder ved køb af varer og tjenesteydelser have administrative konsekvenser for borgere.

Borgere har forskellige forudsætninger for at imødekomme lovgivningens krav. Ved vurderingen af de administrative konsekvenser bør der således tages stilling til, om ændringerne i særlig grad har betydning for bestemte grupper af borgere.

Afskærer et lovforslag f.eks. muligheden for administrativ rekurs, eller giver det offentlige myndigheder adgang til privat ejendom uden en retskendelse, bør der anføres en begrundelse for, at bestemmelsen er nødvendig.

Der henvises i øvrigt til vejledning nr. 9319 af 7. maj 2018 om konsekvensanalyser:

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/9319

Back to top