4.2.5.1. Inddeling og overordnet om indholdet | Lovkvalitet

Efter indledningen og et eventuelt punkt om baggrund bør der – systematisk og efter emne – uddybende redegøres for lovforslagets hovedpunkter. For lovforslag, der kun indeholder ét hovedpunkt, kan et punkt med titlen »Lovforslagets hovedpunkt« udelades.

For hvert hovedpunkt bør der være en række underpunkter, hvori der redegøres for gældende ret på området, eventuelle bestemmelser i et EU-direktiv m.v., der skal gennemføres, eventuelle overvejelser i udvalg m.v., fagministeriets overvejelser og den foreslåede ordning. Disse underpunkter kan efter omstændighederne inddeles i yderligere emnemæssigt afgrænsede underpunkter. Fagministeriets overvejelser og den foreslåede ordning kan desuden eventuelt slås sammen i et underpunkt.

Der er grund til at fremhæve, at redegørelsen for lovforslagets hovedpunkter ofte vil være det vigtigste redskab for folketingsmedlemmer, som uden at have behov for kendskab til alle detaljer i lovforslaget skal danne sig en opfattelse af og indstilling til forslaget.

Der bør derfor udvises stor omhu og grundighed ved affattelsen af disse punkter. Det er herunder vigtigt, at redegørelsen er systematisk korrekt, således at de enkelte punkter (gældende ret, eventuelle bestemmelser i et EU-direktiv m.v., der skal gennemføres, eventuelle overvejelser i udvalg m.v., fagministeriets overvejelser og den foreslåede ordning) holdes klart adskilt fra hinanden. Det må også tages i betragtning, at læserne af bemærkningerne som altovervejende hovedregel ikke har samme detailkendskab til retsområdet som den, der affatter lovforslaget, og derfor heller ikke de samme forudsætninger for umiddelbart at overskue de foreslåede ændringer.

De enkelte underpunkter er beskrevet nærmere under pkt. 4.2.5.24.2.5.6. Det bemærkes, at der efter omstændighederne kan være grund til at komme ind på andre spørgsmål end dem, der er omtalt i denne beskrivelse. Det er ikke muligt udtømmende at beskrive, hvilke andre spørgsmål der kan være grund til at komme ind på. Efter omstændighederne kan der dog eksempelvis være anledning til at redegøre for fagministeriets overvejelser om forholdet til almindelige retsprincipper (se herom pkt. 6). Det kan endvidere nævnes, at hvis Folketingets vedtagelse af et lovforslag samtidig indebærer, at der gives samtykke til, at regeringen indgår eller tiltræder en traktat m.v., bør det udtrykkeligt fremgå af lovforslagets bemærkninger (se om § 19-samtykke pkt. 7.12). Det kan herudover nævnes, at hvis et lovforslag retter sig til virksomheder, bør det som udgangspunkt beskrives, hvordan loven vil blive kommunikeret til de berørte virksomheder.

Er der foretaget undersøgelser, herunder af administrativ praksis, statistiske bearbejdelser m.v., som er af betydning for vurderingen af lovforslagets begrundelse eller virkninger, bør der redegøres herfor. Sådanne undersøgelser kan eventuelt også medtages som bilag til lovforslaget.

Back to top