3.8.1. Oversigt | Lovkvalitet

Ved udarbejdelse af forslag til både hovedlove og ændringslove skal man være opmærksom på den foreslåede lovs territoriale gyldighedsområde. Skal loven ikke gælde for Færøerne eller Grønland? Skal loven gælde direkte for Færøerne eller Grønland? Eller skal loven kunne sættes i kraft for Færøerne eller Grønland ved kongelig anordning (en såkaldt anordningshjemmel)?

Det skal i den forbindelse undersøges, om området er overtaget af de færøske eller grønlandske myndigheder. På Statsministeriets hjemmeside findes oversigter over, hvilke sagsområder de færøske og de grønlandske myndigheder har overtaget. Oversigterne kan findes på stm.dk, under »Statsministeriet«/»Rigsfællesskabet«/»Færøerne« og under »Statsministeriet«/»Rigsfællesskabet«/»Grønland« eller på:

Færøerne: https://www.stm.dk/statsministeriet/rigsfaellesskabet/faeroeerne/.

Grønland: https://www.stm.dk/statsministeriet/rigsfaellesskabet/groenland/.

Er der tale om en ændringslov, skal det også undersøges, hvilken territorialbestemmelse der findes i hovedloven, og om en eventuel anordningshjemmel er udnyttet.

Nedenfor følger en skematisk oversigt over, hvornår der bør indsættes territorialbestemmelser i forslag til hovedlove og ændringslove, med udgangspunkt i, om loven skal gælde for Færøerne eller Grønland. Det bemærkes, at skemaet alene er af summarisk karakter, og at svarene derfor skal suppleres med de bemærkninger, som fremgår af de punkter, der er henvist til.

Hovedlovforslag:

   Loven skal ikke gælde for Færø­erne/GrønlandLoven skal gælde  direkte for Færøerne/GrønlandLoven skal kunne sættes i kraft for Færø­erne/Grønland med ændringerLoven skal kunne sæt­tes i kraft for Færøerne/Grønland på et senere tidspunkt
Territorial­-bestemmelse?Ja (pkt. 3.8.2.1)Nej (pkt. 3.8.2.2)Ja, med anord­nings­hjemmel (pkt. 3.8.2.3)Ja, med anord­nings­-   hjemmel (pkt. 3.8.2.3)

Ændringslovforslag:

Territorial­-bestemmelse?Hovedloven gælder ikke for Fær­øer­ne/Grønland og inde­holder ikke anordnings­hjemmelHovedloven gælder direk­te for Fær­øerne/GrønlandHovedloven er sat i kraft for Fær­­øerne/Grønland ved kongelig an­ord­ningHovedloven indeholder an­ordnings­hjem­mel, der ikke er udnyttet
Ændrings-  loven skal ikke gælde for F­ær­øerne/GrønlandNej, da ændrings-   loven ikke kan gælde, når hovedloven ikke gælder (pkt. 3.8.3.1)Ja (pkt. 3.8.3.2)Ja (pkt. 3.8.3.3)Ja (pkt. 3.8.3.4)
Ændrings-  loven skal gælde di­rek­te for Fær­øerne/GrønlandNej, da ændrings-   loven ikke kan gælde, når hovedloven ikke gælder (pkt. 3.8.3.1)Nej, men loven skal behandles i Lagtinget (Færøerne)/ Inatsisartut (Grønland) (pkt. 3.8.3.2)Nej, men loven skal  behandles i Lagtinget (Færøerne)/ Inatsisartut (Grønland) (pkt. 3.8.3.3)Nej, da ændringsloven ikke kan gælde, når hovedloven ikke gælder (pkt. 3.8.3.4)
Ændrings-  loven skal kunne sættes i kraft for Fær­øer­ne/Grønland med æn­drin­g­erNej, da ændrings-   loven ikke kan sættes i kraft, når hovedloven ikke gælder (pkt. 3.8.3.1)Ja, med anordnings­hjemmel (pkt. 3.8.3.2)Ja, med anordnings­hjemmel (pkt. 3.8.3.3)Nej, da anordningshjemlen i hovedloven vil omfatte loven i dens ændrede skikkelse (pkt. 3.8.3.4)
Ændrings-  loven skal kunne sættes i kraft for Fær­øer­ne/Grønland på et senere tids­punkt end hovedlovenNej, da ændrings-   loven ikke kan sættes i kraft, når hovedloven ikke gælder (pkt. 3.8.3.1)Ja, med anordnings­hjemmel (pkt. 3.8.3.2)Ja, med anordnings­hjemmel (pkt. 3.8.3.3)Ja, med anordnings-    hjemmel (pkt. 3.8.3.4)

Lovforslag, som territorialt omfatter eller vil kunne sættes i kraft for Færøerne eller Grønland, skal inden fremsættelsen for Folketinget forelægges for de færøske eller grønlandske myndigheder. Der henvises om denne forelæggelse nærmere til pkt. 8.2.

Der gælder også herudover en række særlige regler og retningslinjer for, hvordan sager vedrørende Færøerne og Grønland skal behandles. Disse regler og retningslinjer er nærmere beskrevet i Statsministeriets vejledning nr. 9000 af 2. januar 2023 om ministeriers behandling af sager vedrørende Færøerne og vejledning nr. 9001 af 2. januar 2023 om ministeriers behandling af sager vedrørende Grønland. Vejledningerne indeholder også beskrivelser af den færøske hjemmestyreordning og den grønlandske selvstyreordning. Der henvises derfor generelt til disse vejledninger:

Færøerne: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9000.

Grønland: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9001.

Back to top