5.4.2. Henvisning til Folketingstidende | Lovkvalitet

Henvises der til en lovs forarbejder, bør der samtidig ske henvisning til Folketingstidende.

Henvisning til Folketingstidende bør ske ved angivelse af årgang og relevant sektion (tillæg A-F).

Ved henvisning til forarbejder til og med folketingsåret 1993-94 henvises til den relevante spalte, mens der ved henvisning til forarbejder fra og med folketingsåret 1994-95 til og med folketingsåret 2008-09 henvises til den relevante side. Ved henvisning til forarbejder fra og med folketingsåret 2009-10 og senere, hvor publicering alene foretages i den elektroniske udgave af Folketingstidende, henvises til lovforslagets nummer, version og eventuelt sidetal.

Eksempler på henvisninger til Folketingstidende:

»Ifølge bemærkningerne …, jf. Folketingstidende 1964-65, tillæg A, spalte … .«

»Ifølge bemærkningerne …, jf. Folketingstidende 1994-95, tillæg A, side … .«

»Ifølge bemærkningerne …, jf. Folketingstidende 2009-10, tillæg A, L … som fremsat, side … .«

 »Ifølge bemærkningerne …, jf. Folketingstidende 2014-15 (1. samling), tillæg A, L … som fremsat, side … .«

Der henvises i øvrigt til Folketingets vejledning om henvisning til Folketingstidende og Rigsdagstidende. Vejledningen kan findes på Folketingstidendes hjemmeside, folketingstidende.dk, under »Guide til dokumenter«/»Om at henvise til Folketingstidende m.v.« eller på:

https://www.folketingstidende.dk/da/guide-til-dokumenter/om-at-henvise-til-folketingstidende-mv.

Back to top