8.1.2. Erhvervsministeriet | Lovkvalitet

Alle udkast til erhvervsrettede lovforslag skal så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring sendes til Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering. Udkastet sendes til letbyrder@erst.dk sammen med udfyldte udgaver af de skemaer, som er beskrevet nærmere nedenfor.

I forbindelse med, at udkastet til lovforslag sendes til Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering, kan der vedlægges et udfyldt oplysningsskema om de administrative konsekvenser. Styrelsen bruger det udfyldte skema til at vurdere, om udkastet til lovforslag medfører administrative byrder eller lettelser for erhvervslivet. Oplysningsskemaet kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Ansvarsområder«/»Enklere regler og et velfungerende marked«/»For myndigheder: Effektiv og agil regulering«/»Krav til erhvervsrettet regulering«/»Myndigheders konsekvensvurderinger«/»Administrative konsekvensvurdering« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/administrative-konsekvensvurderinger.

Det er fagministeriets ansvar at udarbejde retvisende og fyldestgørende beskrivelser samt eventuel kvantificering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser. Fagministeriet skal derfor sørge for, at vurderingen af de administrative konsekvenser indgår i den samlede erhvervsøkonomiske konsekvensvurdering.

Hvis der foreslås indført regler, der vil medføre væsentlige negative erhvervsøkonomiske konsekvenser, det vil sige administrative byrder over 4 mio. kr. eller øvrige efterlevelsesbyrder over 10 mio. kr. – løbende såvel som omstillingsomkostninger – skal reglerne forelægges for regeringens økonomiudvalg før den offentlige høring.

De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet beskrives i det obligatoriske punkt herom i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der henvises nærmere til pkt. 4.2.8.

Der henvises i øvrigt til Erhvervsministeriets vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, som kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Vejledninger« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-erhvervsoekonomiske-konsekvensvurderinger.

I forbindelse med, at udkast til lovforslag sendes til Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering, vedlægges en vurdering af, om innovations- og iværksættertjekket er relevant for lovforslaget. Hvis fagministeriet vurderer, at tjekket er relevant, vedlægges desuden en vurdering og beskrivelse af, hvordan de foreslåede regler vil påvirke virksomheders eller iværksætteres muligheder for at teste, udvikle og anvende nye teknologier og innovation.

Hvis innovations- og iværksættertjekket er relevant for lovforslaget, gennemgår Erhvervsstyrelsen herefter lovforslaget på baggrund af tjekket og sender en udtalelse herom til fagministeriet. Hvis Erhvervsstyrelsens gennemgang af lovforslaget på baggrund af innovations- og iværksættertjekket viser, at lovforslaget samlet vil medføre væsentlige barrierer for virksomheders eller iværksætteres muligheder for at teste, udvikle og anvende nye teknologier og innovation, skal lovforslaget godkendes af erhvervsministeren og den relevante fagminister inden den offentlige høring.

Hvis et lovforslag både vil medføre væsentlige negative erhvervsøkonomiske konsekvenser og væsentlige barrierer for virksomheders eller iværksætteres muligheder for at teste, udvikle og anvende nye teknologier og innovation, kan godkendelsen af innovations- og iværksætterbarrierer og forelæggelsen vedrørende væsentlige negative erhvervsøkonomiske konsekvenser med fordel ske i en samlet sag til regeringens økonomiudvalg.

Forholdet til innovations- og iværksættertjekket beskrives i det obligatoriske punkt om økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der henvises herom til pkt. 4.2.8.

Der henvises om innovations- og iværksættertjekket nærmere til pkt. 7.15 og til Erhvervsministeriets vejledning herom. Vejledningen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Vejledninger« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-innovations-og-ivaerksaettertjekket.

Hvis det med lovforslaget foreslås at implementere EU-regulering eller indføre nationale særregler på et område med overvejende EU-regulering, herunder videreføre den gældende implementering eller de gældende nationale særregler, vedlægges endvidere et udfyldt implementeringsskema, når udkastet sendes til Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering. I skemaet redegøres der for, om principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering er efterlevet.

Udkastet til lovforslag skal forelægges for regeringens økonomiudvalg, hvis de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering fraviges, og implementeringen medfører væsentlige negative erhvervsøkonomiske konsekvenser. Væsentlige negative erhvervsøkonomiske konsekvenser er, når der forventes administrative byrder, som overstiger 4 mio. kr., eller øvrige efterlevelsesomkostninger, der overstiger 10 mio. kr. – løbende såvel som omstillingsomkostninger. Dette gælder også ved fastholdelse af krav i strid med principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering.

Øvrige udkast til lovforslag, der fraviger principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering, og som ikke medfører væsentlige negative erhvervsøkonomiske konsekvenser, skal godkendes af erhvervsministeren og den relevante fagminister inden den offentlige høring.

Forholdet til principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering beskrives i det obligatoriske punkt om forholdet til EU-retten i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der henvises herom til pkt. 4.2.12.

Der henvises om principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering til pkt. 7.4.2 og til Erhvervsministeriets vejledning herom, hvor også implementeringsskemaet kan findes. Vejledningen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Vejledninger« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-principper-implementering-af-erhvervsrettet-eu-regulering.

Det ressortansvarlige ministerium skal udarbejde implementeringsplaner for alle erhvervsrettede EU-retsakter (direktiver, forordninger, gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter), som medfører erhvervsøkonomiske konsekvenser, og som helt eller delvist skal implementeres i dansk ret. Implementeringsplanerne skal sendes til sekretariatet for Erhvervslivets EU- og Regelforum senest 4 uger efter offentliggørelsen i EU-Tidende med henblik på forelæggelse for forummets medlemmer.

Der henvises om implementeringsplaner til pkt. 7.4.3 og til Erhvervsstyrelsens skabelon til implementeringsplaner for EU-retsakter og quickguide for udarbejdelse af implementeringsplaner, som kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Ansvarsområder«/»Enklere regler og et velfungerende marked«/»For myndigheder: Effektiv og agil regulering«/»Krav til erhvervsrettet regulering«/»Vurdering ved implementering af erhvervsrettet EU-regulering«/»Sådan udarbejder I implementeringsplaner« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-udarbejder-i-implementeringsplaner

Udkast til lovforslag, der vurderes at indebære statsstøtte efter EUF-Traktatens artikel 107, stk. 1, skal så tidligt som muligt forelægges for Statsstøttesekretariatet i Erhvervsministeriet, som kan beslutte, om lovforslaget skal forelægges for Statsstøtteudvalget.

Forholdet til statsstøttereglerne beskrives i det obligatoriske punkt om forholdet til EU-retten i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der henvises herom til pkt. 4.2.12.

Yderligere oplysninger kan endvidere findes på Erhvervsministeriets hjemmeside, em.dk, under »Ministeriet«/»Arbejdsområder«/»Erhvervsregulering og internationale forhold«/»Statsstøtte« eller på:

https://em.dk/ministeriet/arbejdsomraader/erhvervsregulering-og-internationale-forhold/statsstoette/.

Back to top