8.2. Forelæggelse for de færøske og grønlandske myndigheder | Lovkvalitet

Udkast til lovforslag, som territorialt omfatter eller vil kunne sættes i kraft for Færøerne eller Grønland, skal inden fremsættelsen for Folketinget forelægges for de færøske eller grønlandske myndigheder. Der kan fastsættes en frist for afgivelse af udtalelse.

Er der tale om et lovforslag, som skal gælde for Danmark og helt eller delvist også skal gælde direkte for Færøerne eller Grønland, eller et lovforslag, som indeholder bestemmelser, der udelukkende vedrører Færøerne eller Grønland eller har særlig betydning for Færøerne eller Grønland, afventes de færøske eller grønlandske myndigheders udtalelse som udgangspunkt, inden lovforslaget fremsættes for Folketinget. Dette kan få væsentlig betydning for den tid, der må påregnes til at gennemføre loven. Det skyldes, at det følger af færøsk og grønlandsk lovgivning, at udkastet vil skulle behandles i Lagtinget eller Inatsisartut som led i de færøske eller grønlandske myndigheders behandling af sagen.

Lovforslaget kan dog i ekstraordinære situationer, f.eks. i særligt hastende tilfælde, fremsættes parallelt for Folketinget og Lagtinget eller Inatsisartut, inden de færøske eller grønlandske myndigheders udtalelse foreligger. Er der tale om et lovforslag, som skal gælde for Danmark og helt eller delvist også skal gælde direkte for Færøerne eller Grønland, kan lovforslaget om nødvendigt også vedtages af Folketinget, inden de færøske eller grønlandske myndigheders udtalelse foreligger.

Fremsættelse og vedtagelse af lovforslag, der indeholder anordningshjemmel, behøver ikke afvente en eventuel udtalelse fra de færøske eller grønlandske myndigheder. Modtages der en udtalelse efter fremsættelsen, bør Folketinget orienteres herom, eventuelt i form af et supplerende høringsnotat.

Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at Statsministeriet skal inddrages i sager om Færøerne eller Grønland, som rejser spørgsmål om den færøske hjemmestyreordning eller den grønlandske selvstyreordning, eller som er af væsentlig økonomisk, principiel eller politisk betydning. Statsministeriet skal endvidere inddrages i sager om de færøske eller grønlandske myndigheders overtagelse af sagsområder. Hvor de nævnte sager forelægges for de færøske eller grønlandske myndigheder, skal Statsministeriet inddrages inden forelæggelsen for de færøske eller grønlandske myndigheder.

Der henvises om disse spørgsmål nærmere til Statsministeriets vejledning nr. 9000 af 2. januar 2023 om ministeriers behandling af sager vedrørende Færøerne og vejledning nr. 9001 af 2. januar 2023 om ministeriers behandling af sager vedrørende Grønland:

Færøerne: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9000.

Grønland: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9001.

Der henvises om territorialbestemmelser og særlige love for Færøerne og Grønland til pkt. 3.8.

Back to top