9.1.2.2. Indledningen til anordningen | Lovkvalitet

Indledningen til anordningen bør indeholde en fuldstændig henvisning til det udnyttede hjemmelsgrundlag. Det indebærer, at samtlige udnyttede bemyndigelser til ikraftsættelse bør nævnes i indledningen, og at henvisningen til loven bør angives med nummer, dato og fuldstændig titel, herunder undertitel for så vidt angår ændringslove. Følgende formulering kan anvendes: 

»I medfør af § … i lov nr. … af … om … [og § … i lov nr. … af … om ændring af lov om … ([ændringslovens undertitel)] bestemmes, at loven skal gælde for [Færøerne]/[Grønland] i følgende affattelse:«.

Der bør ikke henvises til affattelsen af en lov, som den fremgår af en lovbekendtgørelse. Det skyldes navnlig, at lovbekendtgørelser som udgangspunkt ikke er udarbejdet med henblik på anvendelse i forhold til Færøerne og Grønland og derfor vil kunne indeholde indarbejdede ændringslove, som ikke skal gælde for Færøerne eller Grønland.

Hvis en hovedlovs anordningshjemmel ikke er udnyttet, og senere ændringslove ikke indeholder en territorialbestemmelse, er udgangspunktet, at anordningshjemlen i hovedloven omfatter loven i dens ændrede skikkelse, det vil sige både hovedloven og de senere ændringslove. Hovedlovens anordningshjemmel kan således som udgangspunkt anvendes til at sætte hovedloven med eventuelle ændringer samlet i kraft for Færøerne eller Grønland. Senere ændringslove kan imidlertid alligevel indeholde anordningshjemler. Det kan f.eks. skyldes, at det på tidspunktet for vedtagelsen af ændringsloven ikke var sikkert, at ændringsloven skulle sættes i kraft på samme tidspunkt som hovedloven. Indeholder en eller flere ændringslove til hovedloven anordningshjemmel, og skal ændringslovene sættes i kraft samtidig med hovedloven, bør ændringslovenes anordningshjemler ligeledes nævnes.

I anordninger for Færøerne skal der også ske kundgørelse af den bestemmelse, hvorefter loven ved kongelig anordning kan sættes i kraft for Færøerne (anordningshjemlen). Anordningen skal derfor gengive ordlyden af anordningshjemlen, hvilket bør ske i form af en (slut)note til anordningen. Som eksempel på sådanne (slut)noter kan der henvises til anordning nr. 1130 af 16. oktober 2017 om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v.

Back to top