10. Folketingsbehandlingen | Lovkvalitet

De centrale regler for behandling af lovforslag i Folketinget findes dels i grundloven, navnlig grundlovens § 41, stk. 2, hvorefter et lovforslag ikke kan endeligt vedtages, forinden det tre gange har været behandlet i Folketinget, dels i den forretningsorden (bekendtgørelse nr. 9578 af 4. juli 2023), som Folketinget har fastsat i medfør af grundlovens § 48.

Der henvises i øvrigt til Håndbog i folketingsarbejdet, som kan findes på Folketingets hjemmeside, ft.dk, under »Håndbog i folketingsarbejdet« eller på:

https://www.ft.dk/da/haandbog-i-folketingsarbejdet.

Back to top