3.8.4. Samlelovforslag | Lovkvalitet

Ved forslag til samlelove kan de love, som samleloven ændrer, have forskellige bestemmelser om territorial gyldighed.

Ved udformningen af samlelovforslagets bestemmelse om territorial gyldighed er det derfor særligt vigtigt, at der tages højde for samtlige love, der ændres med samleloven.

En territorialbestemmelse vil som udgangspunkt være overflødig i forhold til paragraffer om ændring af hovedlove, der ikke gælder for Færøerne eller Grønland, og som ikke indeholder en anordningshjemmel. En territorialbestemmelse vil ligeledes som udgangspunkt være overflødig i forhold til paragraffer om ændring af hovedlove, der gælder for Færøerne eller Grønland, hvis det er hensigten, at ændringerne skal være umiddelbart gældende for Færøerne eller Grønland.

For at undgå fortolkningstvivl kan det dog i samlelovforslaget efter omstændighederne være hensigtsmæssigt at medtage en territorialbestemmelse, der udtrykkeligt tager stilling til den territoriale gyldighed af samtlige ændringslove, der er indeholdt i samleloven.

En territorialbestemmelse med en anordningshjemmel, der udtrykkeligt tager stilling til den territoriale gyldighed af samtlige ændringslove, der er indeholdt i samlelovforslaget, bør formuleres således:

»[Loven]/[§ …] gælder ikke for [Færøerne]/[Grønland]/[Færøerne og Grønland], men [§ …] kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for [Færøerne]/[Grønland]/[Færøerne og Grønland] med de ændringer, som [de færøske]/[de grønlandske]/[henholdsvis de færøske og de grønlandske] forhold tilsiger.«

Det kan efter omstændighederne være hensigtsmæssigt at opdele territorialbestemmelsen i flere stykker.

Det bemærkes, at en anordningshjemmel formuleret som ovenfor som udgangspunkt kan anvendes én gang for henholdsvis Færøerne og Grønland for hver lov, der foretages ændringer i for henholdsvis Færøerne og Grønland.

I de tilfælde, hvor en bestemmelse om territorial gyldighed vil være overflødig for samtlige ændringer i et samlelovforslag, bør en bestemmelse herom dog undlades. I sådanne tilfælde bør det dog fremgå af lovforslagets bemærkninger til ikrafttrædelsesbestemmelsen, om ændringerne i samleloven vil gælde for Færøerne eller Grønland, så der ikke opstår tvivl om samlelovens gyldighedsområde.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis bestemmelser i et forslag til samlelov skal gælde direkte både for Danmark og Færøerne eller Grønland, skal udkastet til lovforslag forelægges for de færøske eller grønlandske myndigheder. Ministeriet afventer som udgangspunkt de færøske eller grønlandske myndigheders udtalelse, inden forslaget fremsættes for Folketinget. Dette kan få væsentlig betydning for den tid, der må påregnes til at gennemføre loven. Det kan derfor i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at indsætte en territorialbestemmelse med en anordningshjemmel i lovforslaget, så bestemmelserne ikke gælder direkte for Færøerne eller Grønland, men vil kunne sættes i kraft for Færøerne eller Grønland på et senere tidspunkt end ikrafttrædelsen i Danmark.

Der henvises om forelæggelse for de færøske eller grønlandske myndigheder til pkt. 8.2, hvor der også er en beskrivelse af mulighederne for i ekstraordinære situationer at behandle forslaget parallelt i Folketinget og Lagtinget eller Inatsisartut.

Back to top