7.5.1. Henvisninger til love og EU-retsakter i lovteksten | Lovkvalitet

Nogle gange opstår der behov for i bestemmelser i love at henvise til andre love eller EU-retsakter.

Henvisninger til andre love kan udformes ved angivelse af lovens fulde titel, men uden nummer og dato. Har loven en populærtitel angivet i parentes til sidst i titlen, bør denne anvendes. Er der en i praksis helt fast indarbejdet populærtitel, kan denne anvendes. Ved at skrive titlen uden nummer og dato opnås det, at den lov, der henvises til, kan ændres, uden at der af den grund opstår behov for at ændre den henvisende lov.

Eksempel på en henvisning, der også omfatter senere ændringer af den lov, der henvises til:

»Reglerne om … i lov om … finder tilsvarende anvendelse.«

Kan det undtagelsesvis give anledning til tvivl, hvilken lov der henvises til, bør nummer og dato dog tilføjes. Er det i sådanne tilfælde meningen, at henvisningen skal omfatte loven med senere ændringer, kan der tilføjes »med senere ændringer«.

I visse tilfælde – typisk i overgangsbestemmelser – kan der være behov for at henvise til en lov i en udgave, der var gældende på et bestemt tidspunkt, det vil sige uden efterfølgende ændringer, der er eller senere måtte blive foretaget af den pågældende lov. Dette kan ske ved angivelse af lovens fulde titel med nummer og dato. Har loven en populærtitel angivet i parentes til sidst i titlen, bør denne anvendes efterfulgt af lovens nummer og dato (f.eks. »forældelsesloven, lov nr. … af …«). Er der en i praksis helt fast indarbejdet populærtitel, kan denne anvendes efterfulgt af lovens nummer og dato. Skal henvisningen også omfatte bestemte efterfølgende ændringer, skal disse bestemte ændringer tilføjes.

Eksempel på en henvisning til en bestemt tidligere gældende udgave af en lov:

»Virksomheder med tilladelse efter lov nr. … af … om …, som ændret ved lov nr. … af …, kan dog … .«

Der kan efter omstændighederne også være behov for at henvise til bekendtgørelser i love. Henvisninger til bekendtgørelser udformes efter samme retningslinjer som henvisninger til love.

Henvisninger til forordninger og andre EU-retsakter kan udformes med udgangspunkt i retningslinjerne for EU-notehenvisninger (se pkt. 7.4.5), dog uden henvisningen til EU-Tidende. Er det meningen, at henvisningen også skal omfatte senere ændringer af EU-retsakten, kan titlen skrives uden nummer og dato.

Eksempel på en henvisning til en EU-retsakt, der også omfatter senere ændringer:

»Loven finder anvendelse på produkter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om … .«

Kan det undtagelsesvis give anledning til tvivl, hvilken EU-retsakt der henvises til, bør nummer og dato dog tilføjes. Er det i sådanne tilfælde meningen, at henvisningen skal omfatte EU-retsakten med senere ændringer, kan der tilføjes »med senere ændringer«. En sådan henvisning kan formuleres således:

»Virksomheder, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/… af … om … med senere ændringer, skal … .«

Det bør i øvrigt anføres i bemærkningerne til bestemmelser, der henviser til love, bekendtgørelser eller EU-retsakter, hvilken udgave af loven, bekendtgørelsen eller EU-retsakten henvisningen omfatter.

Back to top