2.7.5.4. Nyaffattelse | Lovkvalitet

Skal der ske mere omfattende ændringer af en paragraf eller af flere på hinanden følgende paragraffer, eventuelt et kapitel, bør dette ske ved at formulere ændringerne som en enkelt ændring, det vil sige som en ny samlet affattelse af paragraffen, paragrafferne eller kapitlet.

Foreslås en nyaffattelse af en paragraf eller et stykke, nummer eller litra, bør paragraf-, stykke-, nummer- eller litrabetegnelsen medtages i den nye affattelse. Se følgende eksempler:

»§ 1 affattes således:
  »§ 1. En arveladers nærmeste slægtsarvinger … .««

»§ 13, stk. 2, affattes således:
  »Stk. 2. Indgives opgørelsen ikke inden … .««

Omfatter den nye affattelse kun det første stykke eller de første stykker i en paragraf, medtages paragrafbetegnelsen dog ikke, da den kan give anledning til den misforståelse, at affattelsen omfatter hele paragraffen. Se følgende eksempler:

»§ 10, stk. 1, affattes således:
  »Er ægtefællen under konkurs … .«« »§ 25, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
  »En erhvervsdrivende må ikke … .

Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke … .«
  Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.«

Det samme gælder stykke-, nummer- og litrabetegnelser, hvis den nye affattelse kun omfatter det første punktum eller de første punktummer i et stykke, nummer eller litra.

Ved nyaffattelse af en overskrift til et kapitel eller et afsnit benyttes følgende fremgangsmåde: »Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4
Kontrolbestemmelser«.«

Som det ses, medtages ikke blot den ændrede tekst til overskriften, men også selve kapitel- eller afsnitsnummeret. Formatet bør følge det format, som anvendes i hovedbekendtgørelsen i udgaven i Lovtidende.

Back to top