6.1.1. Finansministeriet | Lovkvalitet

Udkast til bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v., som har væsentlige økonomiske, administrative eller personalemæssige konsekvenser for staten, kommuner eller regioner, skal så tidligt som muligt inden udstedelsen forelægges for Finansministeriet.

I forbindelse med forelæggelsen skal der gives oplysning om de økonomiske, administrative og personalemæssige konsekvenser samt om, hvorledes disse konsekvenser forholder sig til, hvad der måtte være oplyst i forbindelse med den pågældende lovs behandling i Folketinget. Der skal som hovedregel være aftalt finansiering af eventuelle merudgifter med Finansministeriet forud for udstedelsen af bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v.

Udkast til bekendtgørelser m.v., der gennemfører eller supplerer EU-retsakter, og som har væsentlige økonomiske, administrative eller personalemæssige konsekvenser for staten, kommuner og regioner, skal så tidligt som muligt inden udstedelsen forelægges for Finansministeriet. Undtaget herfra er dog bekendtgørelser m.v., der angår prisfastsættelser inden for rammerne af EU’s markedsordninger for landbrugsvarer, toldmæssige præferenceordninger eller ændring af toldsatser.

Back to top