2.8.2. Bekendtgørelser om ikrafttræden af love (ikrafttrædelsesbekendtgørelser) | Lovkvalitet

Det kan i en lov bestemmes, at vedkommende minister fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden eller tidspunktet for ikrafttræden af bestemte paragraffer m.v. i loven. Tidspunktet fastsættes i givet fald af ministeren ved en ikrafttrædelsesbekendtgørelse. En ikrafttrædelsesbekendtgørelses paragraffer bør udformes således:

»§ 1. Lov [eller § … i lov] nr. … af … om … sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den … .«

Det bemærkes, at hvis der er tale om en ændringslov, bør lovens undertitel også nævnes i ovenstående eksempel.

Som det fremgår, bør ikrafttrædelsesbekendtgørelser indeholde en særskilt bestemmelse om bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt. Dette bliver dermed tidspunktet for ikrafttrædelsen af den pågældende lov eller de pågældende bestemmelser i loven.

Bestemmelser om ikrafttræden af love bør som altovervejende hovedregel affattes i selvstændige ikrafttrædelsesbekendtgørelser og ikke blot medtages i en hovedbekendtgørelse. Dette skyldes navnlig, at optagelsen af bestemmelser om ikrafttræden af love sammen med materielle bestemmelser i en hovedbekendtgørelse vil kunne vise sig uhensigtsmæssigt ved en eventuel senere ophævelse af bekendtgørelsen.

Back to top