4.2.8. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. | Lovkvalitet

Lovforslagets bemærkninger bør indeholde en vurdering af de økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Hvis lovforslaget ikke skønnes at have sådanne konsekvenser, bør det oplyses i bemærkningerne.

Den erhvervsøkonomiske konsekvensvurdering vedrører såvel lovforslag, hvis primære formål er at ændre vilkårene for at drive erhvervsvirksomhed, som forslag, der har andre formål, men som ikke desto mindre kan påvirke virksomhedernes vilkår.

Vurderingen af økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet skal foretages efter retningslinjerne i vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger. Vejledningen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Vejledninger« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-erhvervsoekonomiske-konsekvensvurderinger.

Den erhvervsøkonomiske konsekvensvurdering omfatter overordnet to elementer. Dels konsekvenserne på samfundsniveau og dels konsekvenserne for de virksomheder, der berøres af lovforslaget.

De erhvervsøkonomiske konsekvenser på samfundsniveau omfatter afledte effekter i økonomien som helhed og strukturelle BNP-effekter. Der er krav om at foretage en vurdering af forslagets virkninger på det strukturelle BNP, hvis de direkte erhvervsøkonomiske konsekvenser overstiger 50 mio. kr., eller hvis virkningen på strukturelt BNP vurderes at være større end 100 mio. kr. Finansministeriet er ansvarligt for beregning af BNP-effekter. Der er dog visse undtagelser på skatte- og afgiftsområdet. Finansministeriet kontaktes så vidt muligt 4 uger før den offentlige høring med henblik på beregning af BNP-effekter, ligesom Finansministeriet kan være behjælpeligt med vurderingen af eventuelle afledte effekter. Der henvises om forelæggelse for Finansministeriet i øvrigt til pkt. 8.1.1.

De erhvervsøkonomiske konsekvenser for virksomheder, der berøres af lovforslaget, omfatter adfærdsvirkninger og direkte konsekvenser. Adfærdsvirkningerne skal beskrives kvalitativt ud fra en vurdering af, i hvilket omfang virksomhederne forventes at ændre adfærd som konsekvens af reguleringen.

De direkte erhvervsøkonomiske konsekvenser er konsekvenser, der har umiddelbar betydning for virksomhedernes udgifter og indtægter, og udgøres af:

  • Skatter, afgifter og tilskud m.v.
  • Administrative konsekvenser.
  • Øvrige efterlevelseskonsekvenser.

Hvis konsekvenserne af et forslag forventes at overstige henholdsvis 4 mio. kr. i administrative konsekvenser eller 10 mio. kr. i øvrige efterlevelseskonsekvenser, skal disse kvantificeres. Dette gælder såvel løbende konsekvenser som omstillingsomkostninger.

Alle forslag med væsentlige negative konsekvenser for erhvervslivet skal forelægges for regeringens økonomiudvalg før den offentlige høring. Det er fagministeriets ansvar at sikre, at alle forslag med væsentlige negative konsekvenser for erhvervslivet bliver forelagt for regeringens økonomiudvalg før den offentlige høring. En samlet konsekvensvurdering skal foreligge forud for, at udkastet til lovforslag sendes i offentlig høring, og skal fremgå af udkastet.

Ministerierne kan fravige krav til kvantificering og proces, hvis datamæssige eller administrative hensyn ikke tillader kvantificering inden for fristerne. I disse tilfælde redegøres der i lovforslagets bemærkninger for, hvorfor det ikke er vurderet muligt at kvantificere konsekvenserne. Forinden skal en eventuel brug af undtagelsesmuligheder være drøftet med og godkendt af Finansministeriet og Erhvervsministeriet.

I lovforslag, der indeholder erhvervsrettet regulering, skal det fremgå, om innovations- og iværksættertjekket vurderes at være relevant for lovforslaget. Hvis innovations- og iværksættertjekket vurderes at være relevant, skal sammenfatningen af tjekket, jf. tjekkets trin 4, desuden fremgå. Der henvises om innovations- og iværksættertjekket til pkt. 7.15.

Alle udkast til erhvervsrettede lovforslag skal så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring sendes til Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering. Der henvises om forelæggelse for Erhvervsstyrelsen nærmere til pkt. 8.1.2.

Back to top