8.2. Cirkulærer og vejledninger - indlæggelse i Retsinformation | Lovkvalitet

Mens love, kongelige anordninger og bekendtgørelser skal kundgøres efter reglerne i lovtidendeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1098 af 10. august 2016, for at kunne håndhæves, gælder der ikke tilsvarende regler om kundgørelse af cirkulærer. Et cirkulære bliver bindende, når myndigheden får det meddelt.

Tidligere skulle administrative, kongelige eller ministerielle befalinger, som var rettet imod offentlige myndigheder, og som efter den udstedende myndigheds skøn havde almindeligere karakter, til gengæld offentliggøres i Ministerialtidende. Udgivelsen af Ministerialtidende er imidlertid ophørt pr. 1. januar 2013.

Vejledninger kundgøres heller ikke i Lovtidende.

Cirkulærer og vejledninger skal derimod, ligesom andre administrative forskrifter og love, som udgangspunkt indlægges i Retsinformation, jf. cirkulære nr. 27 af 28. februar 1996 om ministeriernes pligtaflevering til Retsinformation. Dette gælder også for cirkulæreskrivelser og skrivelser, der er retligt normerende og udstedes af ministerier og styrelser m.v. En cirkulæreskrivelse skal således eksempelvis indlægges, når den ophæver eller giver meddelelse om et cirkulæres bortfald (se herom pkt. 4.8), ligesom en skrivelse skal indlægges, når den ændrer i en vejledning eller giver meddelelse om en vejlednings bortfald (se herom pkt. 5.5 og 5.7).

Pligtafleveringen omfatter alle retligt normerende forskrifter, der udstedes af ministerier og styrelser m.v., medmindre de pågældende forskrifter er undtaget fra indlæggelse i Retsinformation i henhold til cirkulærets §§ 3 eller 4. Undtaget fra pligtafleveringen er bl.a. forskrifter, som ikke er tilgængelige for offentligheden efter lov om offentlighed i forvaltningen, samt forskrifter for Færøerne og Grønland, som alene vedrører Færøerne eller Grønland.

Er det åbenbart, at en forskrift på cirkulæreniveau, en vejledning eller lignende er uden almindelig interesse for retsanvendelsen på det pågældende lovgivningsområde, skal forskriften heller ikke indlægges i Retsinformation. Den udstedende myndighed forelægger forskriften for Civilstyrelsen, hvis forskriften skønnes omfattet af undtagelsen.

Civilstyrelsen kan efter forhandling med den udstedende myndighed og eventuelt vedkommende ministerium træffe afgørelse om, at den pågældende forskrift skal indlægges i Retsinformation i fuld tekst eller i oversigtsform. Ved vurderingen af, om forskriften kan indlægges i oversigtsform, bør der lægges vægt på forskriftens generelle betydning for myndighedernes administration af lovgivningen og for borgere, virksomheder m.v. Antallet af adressater for forskriften sammenholdt med de omkostninger, der er forbundet med indlæggelse i Retsinformation, og den distribution af forskriften, som i øvrigt finder sted, indgår i vurderingen. Indlæggelse af en forskrift i oversigtsform kan betinges af, at oversigten er forsynet med stikord, der er egnede og tilstrækkelige til at sikre, at forskriften er søgbar i Retsinformation.

Der henvises i øvrigt til cirkulære nr. 27 af 28. februar 1996 om ministeriernes pligtaflevering til Retsinformation:

https://www.retsinformation.dk/eli/mt/1996/27.

Indlæggelse i Retsinformation sker ved, at forskriften frigives gennem Lex Dania klient. Det bemærkes, at forskrifter, som ikke optages i Lovtidende, herunder vejledninger, cirkulærer m.v., ikke gennemgår en lovteknisk gennemgang i Civilstyrelsen.

Back to top