8.1.6. Justitsministeriet | Lovkvalitet

Hvis et udkast til lovforslag efter fagministeriets opfattelse rejser mere vanskelige eller principielle spørgsmål om forholdet til f.eks. grundloven, EU-retten, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller almindelige retsprincipper eller eventuel fravigelse af regler på Justitsministeriets område, herunder reglerne i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven eller lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, vil det ofte være hensigtsmæssigt at forelægge disse spørgsmål særskilt for Justitsministeriet, så vidt muligt inden udkastet til lovforslag sendes i offentlig høring.

Den egentlige lovtekniske gennemgang, som Justitsministeriet foretager af alle udkast til regeringslovforslag, sker på baggrund af det »færdige« udkast, som fagministeriet skal sende til Justitsministeriet, når det har været i offentlig høring, og der er foretaget de eventuelle rettelser og justeringer af udkastet, som høringen måtte give anledning til. Der henvises om den lovtekniske gennemgang nærmere til pkt. 9.2.2.

Back to top