5.5. Ændring af en vejledning | Lovkvalitet

Skal en vejledning ændres, herunder suppleres, opstår der på tilsvarende måde, som når en bekendtgørelse eller et cirkulære skal ændres, spørgsmål om, hvorvidt der skal udstedes en helt ny vejledning, eller om ændringerne skal indarbejdes i den eksisterende vejledning.

Dette valg må i første række bero på karakteren og omfanget af de ændringer, der skal gennemføres. Er der tale om mere principielle ændringer, vil der ofte være behov for at gennemarbejde hele vejledningen i lyset af de nye principper, hvilket taler for, at der udstedes en helt ny vejledning.

Da et vejledningsmateriale, der består af den oprindelige vejledning og en eller flere ændringer af vejledningen, ofte vil være uoverskueligt og derfor vanskeligt at arbejde med, bør der udstedes en helt ny vejledning, hvis de nødvendige ændringer ikke er begrænset til blot få punkter i vejledningen.

Skal der herefter udstedes en ny vejledning, angives det i den nye vejledning, at den tidligere vejledning bortfalder. Dette kan ske således:

»Vejledning [nr. …] af … om … bortfalder.«

Skal der – undtagelsesvis – i stedet blot foretages ændringer i vejledningen, bør ændringerne enten gennemføres i en ny selvstændig vejledning eller ved en skrivelse, der ændrer i den eksisterende vejledning. Sidstnævnte fremgangsmåde har f.eks. været anvendt til at ændre og supplere Justitsministeriets tidligere vejledning om lovkvalitet.

Ændringerne af vejledningen bør angives på en præcis måde, f.eks. ved at affatte bestemte punkter i vejledningen på ny. Der kan ved udformningen af ændringerne søges inspiration i retningslinjerne under pkt. 2.7.5 om ændringsbekendtgørelser.

Back to top