3.4.5.1. Eksempel med ofte forekommende ændringer | Lovkvalitet

Eksemplet nedenfor har til formål at illustrere, hvordan en række ændringer, der ofte er behov for at foretage, kan udformes. Der henvises i øvrigt til pkt. 3.4.5.23.4.5.14, hvor forskellige typer af ændringer er nærmere beskrevet.

Det bemærkes, at kursiv i ændringsnumrenes indledning bruges til at vise, hvad der ændres eller er nyt. Henvisninger til bestemte kapitler, paragraffer, stykker m.v. skrives således med kursiv i indledningen, hvis kapitlet, paragraffen, stykket m.v. bliver ændret eller indsættes med ændringsnummeret.

Eksempelvis skrives »§ 43, stk. 2« med kursiv i følgende indledning: »I § 43, stk. 2, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:«. Det skyldes, at der indsættes et nyt 1. pkt., og at § 43, stk. 2, derved bliver ændret. »1. pkt.« kursiveres derimod ikke, da det ikke er § 43, stk. 2, 1. pkt., der bliver ændret. »1. pkt.« angiver alene, hvor ændringen skal placeres.

Endvidere bemærkes det, at tegn (kommaer, citationstegn m.v.), der står umiddelbart før eller efter tekst eller tal uden mellemrum, følger tekstens eller tallets typografi. Eksempelvis skrives kolonet med kursiv i følgende indledning: »I § 3 indsættes som stk. 2:«.

Endelig bemærkes det, at dobbeltparagraftegn (§§) alene anvendes ved opregning af hele paragraffer. Opregninger, der både indeholder hele og dele af paragraffer, skrives således efter følgende eksempel: »§§ 10, 12 og 14, § 16, stk. 2, og § 18«.

Eksempel på et forslag til ændringslov:

Forslag

til

Lov om ændring af lov om …1)

(Undertitel)

§ 1

I lov nr. … af … om …, som ændret ved lov nr. … af … og § … i lov nr. … af …, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om …«.

2. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører […].«

3. Overalt i loven ændres »anmeldt virksomhed« til: »registreret virksomhed«.

4. Overalt i loven udgår »efter forhandling med justitsministeren«.

5. § 1 affattes således:

»§ 1. En arveladers nærmeste slægtsarvinger … .«

6. Overskriften før § 2 ophæves.

7. §§ 2, 3 og 5, § 6, stk. 4, og § 7, stk. 3, ophæves.

(Formuleringen forudsætter, at der ikke sker rykning af stykker i §§ 6 og 7, og at der ikke sker ændring af mellemliggende paragraffer.)

8. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om …, herunder om … .«

(Er § 7 sidste paragraf i et kapitel, angives det, om den nye bestemmelse indsættes i dette eller det følgende kapitel: »Efter § 7 indsættes i kapitel 2:«. Hvis § 7 er sidste paragraf inden en tekstoverskrift, angives det, om den nye bestemmelse indsættes før eller efter overskriften: »Efter § 7 indsættes [før]/[efter] overskriften før § 8:«.)

9. § 10, stk. 1, affattes således:

»Er ægtefællen under konkurs … .«

10. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Indgives opgørelsen ikke inden … .«

11. I § 15, nr. 3, ændres »§ 20, stk. 4« til: »§ 20, stk. 3«, og »landet og« ændres til: »landet,«.

12. I § 15 indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) ikke er sigtet for en lovovertrædelse og«.

Nr. 4 bliver herefter nr. 5.

13. § 20, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Stk. 1 gælder dog kun … .«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

14. I § 20, stk. 4, der bliver stk. 3, udgår »mindst«.

15. § 25, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Er der nedlagt forbud …, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis … .«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

16. Før § 28 indsættes:

»Tavshedspligt«.

(Er § 28 den første paragraf i et kapitel, angives det, at den nye tekstoverskrift indsættes i det pågældende kapitel: »Før § 28 indsættes i kapitel 3:«.)

17. I § 30 (der forudsættes kun at indeholde ét stykke) indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. De nærmere helbredsmæssige betingelser for … fremgår af bilag 2.«

18. § 34, stk. 2, ophæves, og i stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »eller adoptivbørn«.

19. I § 35 (der forudsættes at indeholde stk. 1-9, hvor et nyt stykke skal indsættes mellem stk. 1 og 2) indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved indgåelse af nyt ægteskab … .«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6. (Rykningsklausulen omfatter ikke stk. 6-9, idet der indsættes et nyt stk. 7 med tilhørende rykningsklausul i ændringsnummer 20 nedenfor).

20. I § 35 indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 6, som nyt stykke:

»Stk. 7. Har ægtefællerne … .«

Stk. 6-9 bliver herefter stk. 8-11.

21. I § 35, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., og § 44, stk. 1, nr. 2, ændres »1.000 kr.« til: »5.000 kr.«

22. § 37, stk. 1, 1. og 3. pkt., ophæves.

23. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

Digital kommunikation«.

(Formatet for den ændrede overskrift og kapitelnummeret skal følge det format, som anvendes i hovedloven i udgaven i Lovtidende.)

24. I § 38 (der forudsættes at indeholde flere punktummer)indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Krav skal anmeldes senest … .«

25. I § 40, stk. 1, (der forudsættes kun at indeholde ét punktum) indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Det gælder dog ikke, hvis prøvelsen foretages efter … . Er afgørelsen truffet i medfør af … .«

26. I § 41, stk. 2, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:

»Beskæftigelsesministeren kan … .«

27. I § 42 (der forudsættes at indeholde 3 punktummer) indsættes som 4. pkt.:

»Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om … .«

28. I § 55, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »60 pct.«: »og ikke mere end 75 pct.«

29. I § 60, stk. 1, 1. pkt., og to steder i § 62, stk. 3, 1. pkt., ændres »børn« til: »livsarvinger og ægtefælle«.

30. Efter § 65 indsættes før overskriften før § 66:

»§ 65 a. Prøven kan tidligst aflægges, når … .«

31. I § 67 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Består ansøgeren ikke prøven … .«

Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3.

32. I § 68, stk. 1, (der forudsættes at indeholde nr. 1-3) indsættes som nr. 4:

»4) Ansøgeren har bestået prøven … .«

33. Efter kapitel 4 indsættes:

»Kapitel 4 a

Kontrolbestemmelser

§ 69 a. Kontrolmyndigheden har … .«

(Formatet for den nye overskrift og kapitelnummeret skal følge det format, som anvendes i hovedloven i udgaven i Lovtidende. Er kapitel 4 sidste kapitel i et afsnit, angives det, om det nye kapitel indsættes i dette eller det følgende afsnit: »Efter kapitel 4 indsættes i afsnit I:«.)

34. Som bilag 2 indsættes bilag 1 til denne lov.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den …, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 30 og 31, træder i kraft den … .

Stk. 3. § 1, nr. 12, finder ikke anvendelse på ansøgninger indgivet før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Bilag 1

»Bilag 2

Helbredsmæssige betingelser for …, jf. § 30, stk. 2

… .«

1) [EU-notehenvisningen til titlen.]Noten indsættes som fodnote på lovens første side. Se om EU-notehenvisninger i øvrigt pkt. 7.4.5.

Back to top