8.1.7. Øvrige ministerier | Lovkvalitet

Der kan også være behov for at inddrage andre ministerier eller styrelser m.v. i forbindelse med udarbejdelsen af udkastet til lovforslag, herunder Statsministeriet, hvis der vurderes at være et konkret behov herfor. Dette er navnlig tilfældet, hvis lovforslaget vil kunne betyde, at der bliver behov for at foretage konsekvensændringer i andre fagministeriers lovgivning. Tilsvarende er det tilfældet, hvis et udkast til lovforslag rejser spørgsmål af en karakter, som hører under et andet ministeriums ressort.

Back to top