7.4.3. Implementeringsplaner for erhvervsrettet EU-regulering | Lovkvalitet

Det ressortansvarlige ministerium skal udarbejde implementeringsplaner for alle erhvervsrettede EU-retsakter (direktiver, forordninger, gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter), som medfører erhvervsøkonomiske konsekvenser, og som helt eller delvis skal implementeres i dansk ret. Implementeringsplanerne skal indeholde en redegørelse for de overordnede planer for implementering i national lovgivning.

Udarbejdelsen af implementeringsplaner skal ske umiddelbart efter offentliggørelsen af nye EU-retsakter i EU-Tidende.

Implementeringsplanerne skal sendes til sekretariatet for Erhvervslivets EU- og Regelforum (regelforum@erst.dk) senest 4 uger efter offentliggørelsen i EU-Tidende med henblik på forelæggelse for forummets medlemmer. I sager med særligt korte implementeringsfrister bør sekretariatet gøres opmærksom på dette, når fagministeriet sender implementeringsplanen.

Erhvervslivets EU- og Regelforum kan på baggrund af implementeringsplanerne komme med konkrete anbefalinger til regeringen vedrørende implementering af erhvervsrettet EU-regulering. Både implementeringsplaner fra fagministeriet og eventuelle anbefalinger hertil fra Erhvervslivets EU- og Regelforum kan findes på Regelforums hjemmeside, regelforum.dk.

Der henvises til Erhvervsstyrelsens skabelon til implementeringsplaner for EU-retsakter og quickguide for udarbejdelse af implementeringsplaner, som kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Ansvarsområder«/»Enklere regler og et velfungerende marked«/»For myndigheder: Effektiv og agil regulering«/»Krav til erhvervsrettet regulering«/»Vurdering ved implementering af erhvervsrettet EU-regulering«/»Sådan udarbejder I implementeringsplaner« eller på:https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-udarbejder-i-implementeringsplaner.

Back to top