4.8. Ophævelse | Lovkvalitet

I tilfælde, hvor et cirkulære har udtømt sine retsvirkninger, eller hvor den udstedende myndighed ikke længere finder, at cirkulæret skal anvendes, bør myndigheden ophæve det. Hvis den bagvedliggende lovgivning er ændret eller ophævet, bør myndigheden også ophæve cirkulæret eller give meddelelse om dets bortfald. Hvis ophævelsen eller meddelelsen om bortfald ikke sker i forbindelse med udstedelsen af et nyt cirkulære, kan dette ske i form af en cirkulæreskrivelse til det oprindelige cirkulæres adressater.

Retningslinjerne for bestemmelser om ophævelse af bekendtgørelser bør herudover i videst muligt omfang følges. Der henvises derfor til pkt. 2.9.

Back to top