4.2.11. Miljø- og naturmæssige konsekvenser | Lovkvalitet

Lovforslagets bemærkninger bør indeholde en miljø- og naturmæssig konsekvensvurdering, hvis fagministeriet skønner, at lovforslaget vil have væsentlige miljø- og naturmæssige konsekvenser.

Hvis lovforslaget ikke skønnes at have sådanne konsekvenser, bør det oplyses i bemærkningerne.

Vurderingen af miljø- og naturmæssige konsekvenser skal foretages efter retningslinjerne i vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur. Vejledningen kan findes på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet hjemmeside, kefm.dk, under »Klima«/»Konsekvenser for klima-, miljø- og natur« eller på:

https://kefm.dk/klima/konsekvenser-for-klima-miljoe-og-natur.

Det følger af vejledningen, at det skal vurderes, om lovforslaget har væsentlige konsekvenser for miljø og natur, og at konsekvenserne i givet fald skal kvalificeres og – hvor muligt – kvantificeres.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvornår konsekvenserne for miljø- og natur anses for væsentlige.

Den miljø- og naturmæssige konsekvensvurdering vedrører såvel lovforslag, hvis primære formål er at påvirke miljø- og natur, som forslag, der har andre formål, men som ikke desto mindre kan have miljø- og naturmæssige konsekvenser. Der skal derfor både ses på de direkte og indirekte konsekvenser. Opgørelsen vedrører som udgangspunkt kun de danske nationale påvirkninger, men det anbefales at supplere opgørelsen med en kvalitativ vurdering af den globale påvirkning.

Når de miljø- og naturmæssige konsekvenser skal vurderes, kan der ses på ændringer i forekomst, kvalitet og omfang af naturlige omgivelser, som følger af den pågældende aktivitet. Alle konsekvenser skal tages i betragtning, såvel positive som negative.

De miljømæssige konsekvenser omfatter bl.a. ændringer i luftkvalitet, vand- og havmiljø, jordmiljø, lugt, støj, affaldstyper og -mængder og arealanvendelse.

De naturmæssige konsekvenser omfatter bl.a. ændringer i og påvirkninger af beskyttede og fredede naturområder (Natura 2000, § 3, fredninger m.v.), beskyttede og truede arter (bilag IV-arter, rødlistede arter m.v.) og landskab (de arealer med landskabsmæssig relevans, der udlægges i kommuneplanen, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 13-17).

Det er fagministeriets ansvar at udarbejde en retvisende og fyldestgørende beskrivelse af de miljø- og naturmæssige konsekvenser af lovforslaget. Eventuelle spørgsmål til opgørelsen af konsekvenser for natur og miljø kan rettes til Miljøministeriet.

Konsekvensvurderingen bør foreligge forud for den offentlige høring og fremgå af lovforslagets bemærkninger.

Alle lovforslag med væsentlige miljø- og naturmæssige konsekvenser skal sendes i høring i Miljøministeriet, så vidt muligt 6 uger før offentlig høring. Vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur indeholder endvidere retningslinjer for, i hvilke tilfælde lovforslaget skal forelægges for regeringens udvalg for grøn omstilling. Der henvises om forelæggelse for Miljøministeriet i øvrigt til pkt. 8.1.3.

Retningslinjerne for kvantificering af konsekvenserne og for processen for behandlingen af lovforslag med væsentlige miljø- og naturmæssige konsekvenser kan i visse tilfælde fraviges. Mulighederne herfor er nærmere beskrevet i vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur.

Miljøvurderingsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 21. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet) og VVM-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (kodifikation)) indeholder særlige miljøvurderingsregler, som bl.a. skal iagttages, når planer og programmer og konkrete projekter gennemføres i lovform, f.eks. i form af en anlægslov. Direktiverne er generelt gennemført i dansk ret ved lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. Processen for miljøvurderingen er beskrevet i miljøvurderingsloven og Miljøstyrelsens vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006 om miljøvurdering af planer og programmer:

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2006/9664.

En miljøvurdering efter disse regler kan ikke erstattes af en beskrivelse af de miljø- og naturmæssige konsekvenser i de almindelige bemærkninger til et lovforslag.

Der henvises i øvrigt til vejledning nr. 9319 af 7. maj 2018 om konsekvensanalyser:

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/9319.

Back to top