2.14.9. Digitaliseringsklar lovgivning | Lovkvalitet

Det følger af den politiske aftale om digitaliseringsklar lovgivning af 16. januar 2018, at ny lovgivning skal være digitaliseringsklar fra den 1. juli 2018.

Digitaliseringsklar lovgivning skal skabe grundlaget for en mere tidssvarende og sammenhængende offentlig forvaltning, som understøtter, at ressourcerne anvendes der, hvor det giver størst værdi for borgere og virksomheder og bidrager til en mere brugervenlig, lettilgængelig og transparent offentlig sektor, som understøtter den enkeltes retssikkerhed. Digitaliseringsklar lovgivning handler kort sagt om at sikre, at lovgivningen passer til det digitale samfund, som Danmark er.

Lovgivningen er digitaliseringsklar, hvis den overholder følgende syv principper:

  1. Enkle og klare regler. Lovgivningen bør være enkel og klar, så den er let at forstå for borgere og virksomheder. Enkle og klare regler er nemme at forvalte og bidrager til en mere ensartet administration og digital understøttelse.
  2. Digital kommunikation. Lovgivningen skal understøtte digital kommunikation med borgere og virksomheder. For de borgere og virksomheder, som ikke kan bruge digitale løsninger, skal der fortsat tilbydes andre løsninger.
  3. Muliggør automatisk sagsbehandling. Lovgivningen skal understøtte, at administrationen af lovgivningen kan ske helt eller delvis digitalt og under hensynstagen til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed. Det indebærer bl.a., at lovgivningen i udgangspunktet udformes, så der anvendes objektive kriterier, hvor det er hensigtsmæssigt.
  4. Sammenhæng på tværs – ensartede begreber og genbrug af data. Data og begreber skal så vidt muligt genbruges på tværs af myndigheder.
  5. Tryg og sikker datahåndtering. En høj grad af digitalisering forudsætter, at datasikkerhed prioriteres højt. Der skal sikres en tryg og sikker datahåndtering i den offentlige sektor i forbindelse med en øget dataanvendelse.
  6. Anvendelse af offentlig infrastruktur. Lovgivningen skal tage højde for, at det er muligt at anvende eksisterende offentlig it-infrastruktur som f.eks. MitID, Digital Post, NemKonto eller eIndkomst.
  7. Forebygger snyd og fejl. Lovgivningen skal udformes, så den giver mulighed for effektiv it-anvendelse i kontroløjemed.

Opmærksomheden henledes på, at udkast til administrative forskrifter – i modsætning til lovforslag – ikke skal sendes i høring hos Digitaliseringsstyrelsen.

Det bemærkes endvidere, at princippernefor digitaliseringsklar lovgivning adskiller sig fra principperne for agil erhvervsrettet regulering (se herom pkt. 2.14.10). Principperne for digitaliseringsklar lovgivning har til formål at sikre, at ny regulering understøtter muligheden for hel eller delvis digital administration samt brug af ny teknologi, som kan understøtte en bedre og mere effektiv offentlig opgaveløsning til gavn for borgere og virksomheder. Principperne for agil erhvervsrettet regulering har til formål at sikre, at ny regulering muliggør virksomhedernes anvendelse af nye teknologier og forretningsmodeller, og at erhvervsrettede offentlige digitale løsninger er brugervenlige for virksomhederne at anvende. Derved har de to sæt af principper forskellige formål og ofte to forskellige anvendelsesområder.

Der henvises nærmere til Digitaliseringsstyrelsens vejledning om digitaliseringsklar lovgivning. Vejledningen kan findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, digst.dk, under »Forenkling«/»Digitaliseringsklar lovgivning«/»Vejledninger og værktøjer« eller på:

https://digst.dk/forenkling/digitaliseringsklar-lovgivning/vejledninger-og-vaerktoejer/.

Back to top