3.7. Overgangsregler | Lovkvalitet

I forbindelse med udarbejdelsen af udkast til både forslag til hovedlove og ændringslove bør det altid nøje overvejes, om gennemførelsen af de nye regler indebærer overgangsproblemer, der skal løses ved særlige overgangsregler. Et sådant behov kan være begrundet i hensynet til borgernes, virksomhedernes m.v. berettigede forventninger og mulighed for at indrette sig. En overgangsregel kan også få betydning for vurderingen af, om et lovforslag indebærer ekspropriation efter grundlovens § 73.

En overgangsregel kan f.eks. gå ud på, at nye (skærpede) regler først efter en bestemt periode skal finde anvendelse for borgere, virksomheder m.v., der kan siges at have indrettet sig efter de gamle regler. Som et andet eksempel kan nævnes en overgangsregel, som indebærer, at nye (skærpede) regler i ansøgningssager ikke skal finde anvendelse i sager, hvor ansøgning er indgivet før lovens ikrafttræden.

Overgangsbestemmelser placeres mest naturligt som selvstændige stykker i ikrafttrædelsesparagraffen eller – hvis de er af mere omfattende karakter – i én eller flere efterfølgende selvstændige paragraffer.

Overgangsregler er ikke undtagelser til en lovs bestemmelse om ikrafttræden, og der skal derfor ikke i bestemmelsen om ikrafttræden indsættes », jf. dog« med henvisning til overgangsbestemmelsen.

Ved udarbejdelse af overgangsregler skal man være opmærksom på et eventuelt behov for at holde de hidtil gældende regler »i live« – altså reglerne i den affattelse de har, inden den pågældende lov træder i kraft. Det gælder f.eks., hvis ansøgninger indgivet før lovens ikrafttræden fortsat skal behandles efter de regler, der var gældende på ansøgningstidspunktet. Hvis de pågældende regler fortsat skal kunne finde anvendelse på forhold vedrørende tiden før lovens ikrafttræden, bør nedenstående formulering anvendes:

»[Loven]/[§ …] finder ikke anvendelse på … [f.eks. ansøgninger indgivet før lovens ikrafttræden]. For sådanne … [f.eks. ansøgninger] finder de hidtil gældende regler [i lov nr. … af … om …] anvendelse.«

Det bør angives, hvor de hidtil gældende regler findes, hvis dette kan give anledning til tvivl, eller hvis det i øvrigt vurderes hensigtsmæssigt af hensyn til lovens brugervenlighed. For nærmere om henvisning til en lov i en udgave, der var gældende på et bestemt tidspunkt, henvises til pkt. 7.5.1.

Tilsvarende gælder, hvis der f.eks. er behov for en overgangsordning for et bestemt produkt, som i en periode fortsat skal kunne markedsføres efter de hidtil gældende regler. I givet fald bør følgende formulering anvendes:

»[Loven]/[§ …] finder til og med … ikke anvendelse på …[f.eks. et produkt, der lovligt markedsføres på tidspunktet for lovens ikrafttræden]. For sådanne … [f.eks. produkter] finder de hidtil gældende regler i [lov nr. … af … om …] anvendelse til og med … .«

Back to top