3.5.1.2. Ikrafttræden dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende | Lovkvalitet

I et forslag til en lov, der har umiddelbare retsvirkninger for borgere, virksomheder m.v., bør en bestemmelse om, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, normalt kun anvendes, hvis det er absolut påkrævet, og hvis der ikke kan tages højde herfor under folketingsbehandlingen af lovforslaget, eventuelt i form af et ændringsforslag, når datoen for 3. behandlingen er kendt. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis der skal rettes op på en retstilstand, som ikke er i overensstemmelse med forudsætningerne bag loven. Hvis en lov skal træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, bør der redegøres for baggrunden herfor i lovforslagets bemærkninger til ikrafttrædelsesbestemmelsen.

En bestemmelse om ikrafttræden dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende formuleres således:

»Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.«

Skal kun en del af loven have et sådant ikrafttrædelsestidspunkt, kan der tages udgangspunkt i de formuleringer, der fremgår af pkt. 3.5.1.1.

Back to top