2.7.5.10. Indsættelse eller ændring af bilag | Lovkvalitet

Ved indsættelse af et bilag eller ved nyaffattelse af et eksisterende bilag til en bekendtgørelse indsættes bilaget som et bilag til ændringsbekendtgørelsen (»denne bekendtgørelse«) i overensstemmelse med de formuleringer, der fremgår nedenfor.

Eksempel på nyaffattelse af et eksisterende bilag:

»Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.«

Eksempel på indsættelse af et nyt bilag:

»Som bilag 2 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.« Selve bilaget affattes således og optrykkes efter selve bekendtgørelsesteksten:

Bilag 1
»Bilag 2

[Bilagets indhold]«

Ændringer af bilag til en bekendtgørelse bør som udgangspunkt ske ved at nyaffatte bilaget, idet et regelsæt, der består af det oprindelige bilag og en eller flere efterfølgende ændringer heraf, ofte er uoverskueligt og derfor vanskeligt at arbejde med. Ved anvendelse af ændringslove imødegås disse vanskeligheder ofte ved, at der udstedes en lovbekendtgørelse.

En tilsvarende mulighed foreligger ikke med hensyn til bekendtgørelser, hvorfor man bør være meget mere tilbageholdende med at ændre det eksisterende bilag. I visse tilfælde vil det dog efter en konkret vurdering kunne vise sig mere hensigtsmæssigt at ændre affattelsen af dele af bilaget som et nummer i selve ændringsbekendtgørelsen med angivelse af indholdet af den pågældende ændring.

I vurderingen bør bl.a. indgå, om bilaget indeholder omfangsrige tekststykker eller illustrationer m.v., som vanskeligt eller kun med ringe læsbarhed til følge lader sig opdele i flere spalter, idet man i så fald bør nyaffatte bilaget i overensstemmelse med ovenstående model. Det bemærkes i den forbindelse, at paragrafferne i en bekendtgørelse, i modsætning til bilag, i Lovtidende opstilles i spalter. Det bør endvidere indgå i vurderingen, om bilagets systematik og nummerering tillader en tilstrækkelig præcis angivelse af det tekststykke, der ønskes ændret. Også omfanget af de nødvendige ændringer af bilaget bør indgå i disse overvejelser, idet mere omfattende ændringer taler for nyaffattelse af et eksisterende bilag.

Det anbefales, at der i forbindelse med udarbejdelsen af bilag anvendes en detaljeret systematik og nummerering med henblik på at lette fremtidige ændringer af bilaget og henvisninger til bestemte dele af bilaget.

Back to top