4.2.3. Indledning | Lovkvalitet

Et lovforslags almindelige bemærkninger bør altid forsynes med en indledning, hvori lovforslagets hovedindhold, den overordnede baggrund for lovforslaget og hovedlinjerne i lovforberedelsen (herunder eventuelt udvalgsarbejde, indstillinger og anbefalinger fra myndigheder, organisationer m.v.) anføres. I indledningen bør de væsentligste dele af lovforslaget introduceres, ligesom særligt kontroversielle dele af lovforslaget bør nævnes, uanset om der er tale om mindre dele af lovforslaget.

Hvis den foreslåede lov helt eller delvis vil gælde direkte for eller har særlig betydning for Færøerne eller Grønland, bør det fremgå af indledningen, at lovforslaget har været forelagt for de færøske eller grønlandske myndigheder, ligesom disse myndigheders stillingtagen til lovforslaget bør fremgå. Der henvises i øvrigt til pkt. 8.2 om forelæggelse for de færøske og grønlandske myndigheder.

Indledningen, der normalt bør være kortfattet (maksimalt 1-2 sider), tjener navnlig til at give folketingsmedlemmerne, offentligheden m.v. et skitsemæssigt overblik over lovforslaget.

Har der været mere indgående overvejelser om anvendelse af alternativ regulering m.v., bør der efter omstændighederne gives en kort redegørelse herfor i indledningen.

Hvis lovforslaget helt eller delvis er en genfremsættelse af et tidligere lovforslag, bør dette oplyses, og der bør henvises til Folketingstidende (se om henvisninger til Folketingstidende pkt. 7.5.2). Eventuelle afvigelser i forhold til det tidligere forslag bør fremhæves. Lovforslag, der genfremsættes, bør i øvrigt forsynes med fuldstændige bemærkninger. Det gælder dog ikke forslag til finanslove og tillægsbevillingslove.

Back to top